Izaberite stranicu
maticar

ВИРТУЕЛНИ МАТИЧАР

Виртуелни матичар пружа посетиоцима сајта и грађанима могућност да путем интернета наруче и на кућну адресу преузму наручене изводе или уверења из матичне службе матичног подручја Тител.

Тражени документи се шаљу искључиво на подручју Републике Србије.

Наручивање извода је могуће обавити у периоду од 00,00 до 24,00 часа али се обрада наручених података врши наредног радног дана.

Да би смо Вам послати тражене документе, неопходно је да нам доставите уплатнице о плаћеним таксама, на један од следећих начина:

поштом, на адресу: Општина Тител (за матичара), Главна 1, 21240 Тител,
путем формулара за наручивање документа, пошаљете скениране уплатнице о плаћеним таксама,
факсом на број 021/2961-553.
Таксе за наручивање извода из матичне књиге на домаћем обрасцу су:

Сврха уплате: Такса за извод
Прималац: Републичка административна такса
Рачун: 840-742221843-57
Модел 97; Позив на број 60-239
Износ: 430,00 динара
Сврха уплате: Такса за извод
Прималац: Приходи општинских органа
Рачун: 840-742351843-94
Модел 97; Позив на број 60-239
Износ: 250,00 динара

Таксе за наручивање извода из матичне књиге на међународном обрасцу су:

Сврха уплате: Такса за извод
Прималац: Републичка административна такса
Рачун: 840-742221843-57
Модел 97; Позив на број 60-239
Износ: 720,00 динара
Сврха уплате: Такса за извод
Прималац: Приходи општинских органа
Рачун: 840-742351843-94
Модел 97; Позив на број 60-239
Износ: 650,00 динара

Таксе за наручивање уверења о држављанству су:

Сврха уплате: Такса за уверење
Прималац: Републичка административна такса
Рачун: 840-742221843-57
Модел 97; Позив на број 60-239
Износ: 770,00 динара
Сврха уплате: Такса за уверење
Прималац: Приходи општинских органа
Рачун: 840-742351843-94
Модел 97; Позив на број 60-239
Износ: 250,00 динара

За све додатне информације, као и информације о потребној документацији за упис чињеница: рођења, закључења брака и смрти, насталих у иностранству, у домаће матичне књиге, можете нас контактирати на телефон 021/2960-186.

ВАЖНО!
Молимо Вас да пре слања ЗАХТЕВА прибавите скенирану уплатницу као прилог који ће те приложити (прикачити).

Избор обрасца:

Извод из матичне књиге рођених
Извод из матичне књиге венчаних
Извод из матичне књиге умрлих
Уверење о држављанству

Извод из матичне књиге рођених

На адресу uprava@opstinatitel.rs треба доставити следеће податке:

ТИП ОБРСЦА

домаћи

међународни

ПОДАЦИ О ОСОБИ КОЈА ПОДНОСИ ЗАХТЕВ

јмбг (обавезно)

Име (обавезно)

Презиме (обавезно)

Девојачко презиме

Име и презиме оца (обавезно)

Име мајке (обавезно)

Девојачко презиме мајке (обавезно)

Датум рођена (дан, месец, година)

Општина и место рођења (обавезно)

Сврха издавања (обавезно)

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Име и презиме (обавезно)

Место рођења (обавезно)

Поштански број (обавезно)

Број телефона (обавезно)

УПЛАТНИЦА СЕ ШАЉЕ (обавезно)

поштом

факсом

скенирано електронском поштом

Извод из матичне књиге венчаних

На адресу uprava@opstinatitel.rs треба доставити следеће податке:

ТИП ОБРСЦА

домаћи

међународни

ПОДАЦИ О ОСОБИ КОЈА ПОДНОСИ ЗАХТЕВ

јмбг женика (обавезно)

јмбг невесте (обавезно)

Име и презиме женика (обавезно)

Име и девојачко презиме невесте (обавезно)

Место венчања (обавезно)

Датум венчања (дан, месец, година)

Сврха издавања

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

јмбг (обавезно)

Име и презиме (обавезно)

Место рођења (обавезно)

Улица и број (обавезно)

Место становања (обавезно)

Поштански број (обавезно)

Број телефона (обавезно)

Емаил (обавезно)

УПЛАТНИЦА СЕ ШАЉЕ (обавезно)

поштом

факсом

скенирано електронском поштом

Извод из матичне књиге умрлих

На адресу uprava@opstinatitel.rs треба доставити следеће податке:

ТИП ОБРСЦА

домаћи

међународни

ПОДАЦИ О ОСОБИ КОЈА ПОДНОСИ ЗАХТЕВ

Име (обавезно)

Презиме (обавезно)

Датум рођена (дан, месец, година)

Место рођења (обавезно)

Датум смрти (дан, месец, година)

Место смрти (обавезно)

Име и презиме оца (обавезно)

Сврха издавања (обавезно)

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Јмбг  (обавезно)

Име и презиме (обавезно)

Улица и број (обавезно)

Место становања (обавезно)

Поштански број (обавезно)

Број телефона (обавезно)

Број емаил (обавезно)

УПЛАТНИЦА СЕ ШАЉЕ (обавезно)

поштом

факсом

скенирано електронском поштом

Уверење о држављанству

На адресу uprava@opstinatitel.rs треба доставити следеће податке:

ТИП ОБРСЦА

домаћи

међународни

ПОДАЦИ О ОСОБИ КОЈА ПОДНОСИ ЗАХТЕВ

јмбг (обавезно)

Име (обавезно)

Презиме (обавезно)

Девојачко презиме

Име и презиме оца (обавезно)

Име мајке (обавезно)

Девојачко презиме мајке (обавезно)

Датум рођена (дан, месец, година)

Општина и место рођења (обавезно)

Сврха издавања (обавезно)

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Јмбг (обавезно)

Име и презиме (обавезно)

Улица и број (обавезно)

Место становања (обавезно)

Поштански број (обавезно)

Број телефона (обавезно)

Ваш емаил (обавезно)

УПЛАТНИЦА СЕ ШАЉЕ (обавезно)

поштом

факсом

скенирано електронском поштом