Izaberite stranicu
dokumenta 1

Бојана Стошић
Начелник Општинске управе
Дипломирани правник са положеним правосудним испитом
Електронска пошта: nacelnik@opstinatitel.rs
Tелефон: +381 21 2960 186, локал 17

Рoђeна је 1984. гoдинe у Шапцу. Диплoмирaла је на Правном фaкултeту у Новом Саду.

Општинском управом руководи начелник Општинске управе. Начелник Општинске управе представља и заступа Општинску управу.
Начелник Општинске управе организује рад Општинске управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа, доноси опште и појединачне акте из надлежности Општинске управе; доноси појединачна акта о распоређивању запослених на радна места у складу са њиховом стручном спремом и радним искуством; доноси појединачна акта о утврђивању коефицијента за обрачун и исплату плата; одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у Општинској управи, у складу за законом којим се уређује радни однос у органима локалне самоуправе, колективним уговором и општим актима Општинске управе; образује комисије и друга радна тела за обављање послова из надлежности Општинске управе и врши и друге послове за које је надлежан по одредбама закона, Статута општине и другим прописима.
Начелник Општинске управе за свој рад и за рад Општинске управе одговара Скупштини општине и Општинском већу.
Решење о постављању начелника Општинске управе можете преузети овде.
Начелник Општинске управе има заменика, који га мења у његовом одсуству и пружа помоћ и подршку у усмеравању и организацији рада општинске управе.

Милана Ђурић
Заменик начелника Општинске управе
Мастер правник са положеним правосудним испитом
Електронска пошта: milana.djuric@opstinatitel.rs
Tелефон: +381 21 2960 186, локал 17

Рoђeна је 1983. гoдинe у Новом Саду. Диплoмирaла је на Правном фaкултeту у Новом Саду.
Удата je и мајка двоје деце.
Заменик начелника Општинске управе замењује начелника Општинске управе у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност и пружа му помоћ и подршку у усмеравању и организовању рада општинске управе.
Решење о постављењу заменика начелника Општинске управе можете преузети овде.

Општинска управа је организована као јединствени орган.

Послови Општинске управе су:

  1. припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће;
  2. извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа;
  3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
  4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
  5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
  6. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће.