Izaberite stranicu
dokumenta
gordana zivkovic

Гордана Живковић
Руководилац Одељења за послове органа општине, општу управу, друштвене делатности и заједничке послове
Дипломирани правник са положеним правосудним испитом
Електронска пошта: gzivkovic@opstinatitel.rs
Tелефон: +381 21 2960 186, локал 12

Рoђeна је 1964. гoдинe у Приштини. Диплoмирaла је на Правном факултету у Приштини.
Руководилац одељења организује рад и обезбеђује законито и ефикасано обављање послова одељења, стара се о правилној расподели предмета и послова из надлежности одељења и испуњавању радних обавеза запослених.
Руководилац Одељења за послове органа општине, општу управу, друштвене делатности и заједничке послове непосредно руководи радом Одељења и одговара за извршење послова из делокруга одељења. Организује и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова из делокруга одељења, заприма и распоређује предмете из делокруга одељења, доноси и потписује појединачна акта из делокруга одељења којом руководи, потврђује и потписује фактуре о основаности, оправданости и извршености уговорених послова, извршених радова, пружених услуга, преузете робе и материјала и друго за послове и обавезе из делокруга одељења, обавља најсложеније послове из делокруга рада одељења, прати прописе из надлежности одељења, пружа све потребне информације везане за послове управе и врши друге послове и задатке утврђене актима органа општине, координира рад са другим одељењима. Непосредно учествује у решавању најсложенијих предмета из надлежности одељења и потписује сва појединачна акта која настају у раду одељења. Врши надзор над радом запослених у одељењу и даје им стручна упутства за рад, води евиденцију присутности запослених у одељењу. Израђује и обезбеђује израду нацрта и предлога општих и других аката из делокруга одељења за органе општине и друге надлежне органе. Прати конкурсе из надлежности одељења, распоређује послове везано за конкурсе на запослене унутар одељења, и контролише рад запослених на припреми пројектних задатака, сарађује са запосленима на припреми пројеката. Решава у првом степену по жалбама на решења из делокруга надлежности одељења и даје правне савете странкама из делокруга надлежности одељења, спроводи послове из домена културе, заштите права пацијената и друге послове који су изворног карактера или поверени општини, обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе и Председника општине.
У извршавању послова одељења, руководилац одељења је у обавези да се придржава налога начелника Општинске управе.
Руководилац одељења за свој рад одговара начелнику Општинске управе.