Izaberite stranicu
dokumenta
aleksandar kutuzov

Александар Кутузов
Руководилац Одељења за финансије, буџет, утврђивање и наплату локалних јавних прихода
Дипломирани економиста-менаџер у трговини
Електронска пошта: aleksandar.kutuzov@opstinatitel.rs
Tелефон: +381 21 2960 186, локал 30

Рођен је 1981. године у Новом Саду. Дипломирао је на Факултету за трговину и банкарство “Јанићије и Даница Карић”.
Ожењен је и отац једног детета.
Руководилац одељења организује рад и обезбеђује законито и ефикасано обављање послова одељења, стара се о правилној расподели предмета и послова из надлежности одељења и испуњавању радних обавеза запослених.
Руководилац Одељења за финансије, буџет, утврђивање и наплату локалних јавних прихода непосредно руководи радом Одељења и одговара за извршење послова из делокруга одељења. Организује и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова из делокруга одељења, заприма и распоређује предмете из делокруга одељења, доноси и потписује појединачна акта из делокруга одељења којом руководи, потврђује и потписује фактуре о основаности, оправданости и извршености уговорених послова, извршених радова, пружених услуга, преузете робе и материјала и друго за послове и обавезе из делокруга одељења, обавља најсложеније послове из делокруга рада одељења, прати прописе из надлежности одељења и врши друге послове и задатке утврђене актима органа општине, координира рад са другим одељењима. Непосредно учествује у решавању најсложенијих предмета из надлежности одељења и потписује сва појединачна акта која настају у раду одељења. Врши надзор над радом запослених у одељењу и даје им стручна упутства за рад, води евиденцију присутности запослених у Одељењу. Израђује и обезбеђује израду нацрта и предлога општих и других аката из делокруга Одељења за органе општине и друге надлежне органе. Обавља најсложеније аналитичке послове из области праћења и извршења буџета Општине који обухватају наплату примања буџета, плаћање из буџета, даје предлоге за доношење решења о коришћењу текуће буџетске резерве и сталне буџетске резерве. Обавља најсложеније послове из области финансија. Обавља финансијско планирање које обухвата пројекције и праћење прилива на консолидовани рачун трезора Општине, као и дефинисање тромесечних или месечних квота преузетих обавеза и плаћања. У оквиру послова и задатака Одељења, прати прилив средстава буџета и његово извршење; израђује периодичне и завршне рачуне; стара се о стручном и благовременом вођењу управног поступка; врши праћење прописа из надлежности одељења. Издаје упутства за припрему нацрта буџета општине. Разматра финансијске планове корисника буџетских средстава и припрема предлог буџета. Организује, координира рад и учествује у изради буџета, управља радом на његовој изради, управља готовинским средствима, контролише расходе и управљање дугом. Контролише план извршења буџета директних корисника буџетских средстава, врши евентуалне корекције и прослеђује кориговани план трезору ради извршења буџета и упрвљање готовинским средтвима. Контролише преузете обавезе ради утврђивања усклађености са донетим буџетом, одобрава их и прослеђује одобрене преузете обавезе трезору ради извршења буџета. Прати примање и издатке буџета, саставља извештаје о наплати изворних прихода и даје предлоге за побољшање наплате, даје препоруке директним корисницима буџетских средстава. Обавља и друге послове у складу са одредбама Закона о буџетском систему. Прати примену прописа из области финансијске контроле и организује интерну и екстерну контролу буџета. Контролише управљање средствима на консолидованом рачуну трезора локалне власти на који се уплаћују приходи и са којег се врше плаћања из буџета које обухвата управљање ликвидношћу, управљање финансијским средствима и управљање примањима од задуживања, односно управљање дугом. Прати ефекте примене општинских прописа којима се утврђују изворни приходи општине, саставља периодичне извештаје за потребе Општинског већа и Скупштине општине и предлаже измене важећих и доношење нових општинских прописа, обавља и друге послове који су регулисани законом и другим прописима из делокруга рада одељења, прати прописе из надлежности одељења, даје мишљења у вези са истима и указује на промене прописа из надлежности одељења. Припрема податке из надлежности овог одељења потребне за припрему предлога финансијског плана директних корисника буџета општине на основу смерница и упутства за припрему буџета општине у предвиђеним роковима. Израђује нормативна акта из наведених области и врши и друге стручне послове за потребе органа општине, обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе и Председника општине.
У извршавању послова одељења, руководилац одељења је у обавези да се придржава налога начелника Општинске управе.
Руководилац одељења за свој рад одговара начелнику Општинске управе.