Izaberite stranicu
predsednik

Председник општине Тител

Драган Божић
Магистар фармације
Електронска пошта: bozic@opstinatitel.rs
Tелефон: +381 21 2960 186
Факс: +381 21 2961 553

Председник општине:

 1. представља и заступа општину;
 2. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина;
 3. предлаже Скупштини избор и разрешење заменика председника општине и чланова Општинског већа;
 4. представља Општинско веће, организује његов рад, сазива и води седнице, предлаже начин решавања питања о којима одлучује Општинско веће и даје задужења члановима Општинског већа;
 5. поставља своје помоћнике;
 6. наредбодавац је за извршење буџета општине;
 7. доноси одлуку о краткорочном задуживању;
 8. предлаже Скупштини доношење акта о јавном задуживању;
 9. одлучује о коришћењу текуће и сталне буџетске резерве у складу са законом;
 10. одлучује о промени годишње апропријације буџетских корисника и утврђује квоте, у складу са законом и одлуком о буџету општине;
 11. даје сагласност на финансијске планове буџетских корисника;
 12. подноси захтеве и пријаве надлежним државним и другим органима и организацијама, по расписаним конкурсима и другим позивима, за финансирање програма и пројеката од значаја за општину, у складу са законом и одлуком о буџету општине;
 13. даје сагласност на опште акте буџетских корисника којима се уређује број и структура запослених, ако законом или овим Статутом није другачије утврђено;
 14. закључује колективне уговоре за јавна предузећа и јавне службе чији је оснивач општина;
 15. обуставља од примене одлуку Општинског већа за коју сматра да није сагласна закону;
 16. усмерава и усклађује рад Општинске управе;
 17. одређује послове из надлежности Општинске управе чије ће се вршење организовати у месним заједницама, као и начин и место њиховог вршења, на предлог начелника Општинске управе;
 18. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом, прописом или другим општим актом Скупштине;
 19. подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актима или радњом државног органа или органа јединице локалне самоуправе онемогућава вршење надлежности општине;
 20. подноси захтев надлежном органу Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине којим тражи достављање обавештења о мерама које предузимају или намеравају да предузимају у извршавању закона и других прописа, о заштити уставности и законитости, појавама које их нарушавају и о мерама за њихово отклањање, о остваривању права грађана на локалну самоуправу, као и о другим питањима од непосредног интереса за остваривање система локалне самоуправе и за рад органа општине;
 21. закључује уговоре о прибављању и располагању непокретностима у општинској својини на основу одлуке надлежног органа општине;
 22. врши и друге послове утврђене законом, овим Статутом или актом Скупштине.

Заменик председник општине Тител

Богољуб Марковић
Дипломирани инжењер заштите животне средине
Електронска пошта: markovic@opstinatitel.rs
Tелефон: (+381) 21 2960 186
Факс: (+381) 21 2961 553

Председник општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.