Izaberite stranicu
titel slider

Територија општине лоцирана је на крајњем југоистоку Бачке

Територија општине има површину од 270 км2 од чега је 190 км2 обрадиво пољопривредно земљиште.
Општину сачињавају шест насељених места и то: Тител, Лок, Вилово, Гардиновци, Шајкаш и Мошорин.
Територија општине Тител простире се на крајњем југоистоку Бачке, између Дунава и Тисе. Она има облик неправилног квадрата са јасно издвојеним границама на истоку и југу које чине Тиса и Дунав, док су западна и северна граница више конвенционалне и повучене по линијама којима иду границе хатара пограничних места.
Иако две велике реке ограничавају тителску општину са две стране, ипак су само два насеља на рекама док су остала, мање или вишс, удаљена од река. Тител је непосредно уз десну обалу Тисе и успешно може да користи овај речни пут. Гардиновци, као друго место на реци, већ не може тако успешно да користи Дунав, пошто су изграђени на рукавцу Дунава који би могао бити плован само при врло високим водостајима. Мошорин и Лок су знатно даље од река, а Вилово и Шајкаш су изразито копнена насеља.
Сем пловне Тисе и пловног Дунава који је опкољавају као граничне реке, кроз тителоку општину пролазе још два важнија пута. Један везује Нови Сад преко Шајкаша и Титела са Зрењанином, а други опет Нови Сад преко Шајкаша и Жабља опет са Зрењанином. Ова два пута поред пловних река веома повољно утичу на погодност положаја тителеке општине, јер омогућавају лакшу везу општине са осталим светом, првенствено са Новим Садом и Зрењанином, а преко Дунава и са Београдом.
Према свему, дакле, благодарећи железничком и друмском мосту на Тиси код Титела, општина је заиста у повољној ситуацији, јер копнени саобраћај лако премошћава пространу реку Тису. Једино према Срему тителока општина нема копнене (сувоземне) везе, пошто је најближи мост на Дунаву тек код Ковиља и то 25 километара узводно од ушћа Тисе у Дунав.
Повољност положаја огледа се још у неким елементима. Хидрографско-климатски услови су доста повољнти за живот становништва. Клима је умерено континентална. Има довољно топлоте и талога. Зиме су, такође, довољно хладне, што је опет веома значајно за уништавање биљних паразита и других штеточина. Сем тога изданска вода је доста плитка па је могућа и разноврснија флора и богатија вегетација.
Најзад, са таквим еколошким условима територија општине Тител располаже и изврсним условима за живот становништва. Археолошки логалитети на лесној тераси и на Тителском брегу убедљив су доказ да је живот постојао и у старијим геолошким периодима када су ритови били замочварени, муљевити и често плављени високим речним водама.

mapa opstine

Границе општине

Источну границу чини Тиса која на читавом сектору има доста правилан ток развијајући само један веома отворен меандар којим обилази Тителски брег. На источној страни Тисе простире се територија општине Зрењанин са којом тителока општина одржава везу преко друмско-железничког моста код Титела.
Јужну границу чини Дунав који такође има доста правилан ток. Ипак на граничном сектору он се разлива у рукавце са којима опкољава Гардиновачку и Лочку аду. Јужно од Дунава, у Срему, простире се општина Стара Пазова и општина Инђија. Са овим општинама тителска општина нема никакве везе, пошто не постоји ни један мост каји би их везивао преко Дунава.
Западна граница је скоро праволинијска и повучена је по западним драницама сеоских хатара Гардиноваца и Шајкаша. На другој страни ове границе, простире се бивша општина Нови Сад, а сада општина Славија.
Северна граница општине се поклапа са северним хатарским границама Шајкаша и Мошорина. У суседству ова два села налази се територија жабаљске општине са којом се од Шајкаша одржава друмска веза са Жабљем.
Према свему, дакле, источна и јужна граница су природне а западна и северна су неприродне или вештачке.

Величина општине

Територију тителске општине чине хатари шест већих и мањих насеља и то: Титела, Лока, Гардиноваца, Вилова, Шајкаша и Мошорина. У описаним границама хатари ових насеља обухватају 263,5 квадратна километра.
Према величини територије тителска општина спада у групу најмањих општина у Војводиии.
Величине хатара насеља тителеке општине веома су различите. Највећи хатар има Тител (68,6 км2) затим Мошорин (68,0 км 2), Шајкаш (38,6 км2), Гардиновци (32,5 км2), Лок (29,6 км2 и Вилово (26,1 км2 ). Према броју становника тителска општина је такође једна од најмањих у Војводини. Са 16.364 житеља она је на деветом месту од краја.