Izaberite stranicu
dokumenta
goran stanojkovic

Горан Станојковић
Руководилац Одељења за привреду, локално-економски развој и стамбено-комуналне послове
Дипломирани инжењер производног менаџмента
Електронска пошта: gstanojkovic@opstinatitel.rs
Tелефон: +381 21 2960 186, локал 17

Рођен је 1979. године у Зрењанину. Дипломирао је на Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину.
Oжењен  je и отац двоје деце.
Руководилац одељења организује рад и обезбеђује законито и ефикасано обављање послова одељења, стара се о правилној расподели предмета и послова из надлежности одељења и испуњавању радних обавеза запослених.
Руководилац Одељења за привреду, локално-економски развој и стамбено-комуналне послове непосредно руководи радом Одељења и одговара за извршење послова из делокруга одељења. Организује и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова из делокруга одељења, заприма и распоређује предмете из делокруга одељења, доноси и потписује појединачна акта из делокруга одељења којом руководи, потврђује и потписује фактуре о основаности, оправданости и извршености уговорених послова, извршених радова, пружених услуга, преузете робе и материјала и друго за послове и обавезе из делокруга одељења, обавља најсложеније послове из делокруга рада одељења, прати прописе из надлежности одељења и врши друге послове и задатке утврђене актима органа општине, координира рад са другим одељењима. Непосредно учествује у решавању најсложенијих предмета из надлежности одељења и потписује сва појединачна акта која настају у раду одељења. Врши надзор над радом запослених у одељењу и даје им стручна упутства за рад, води евиденцију присутности запослених у одељењу. Израђује и обезбеђује израду нацрта и предлога општих и других аката из делокруга Одељења за органе општине и друге надлежне органе. Прати стање у области привреде и локалног економског развоја као и реализацију утврђених политика у тим областима и предлаже подстицајне мере за њихово унапређење, остварује сарадњу са надлежним установама и институцијама на општинском, регионалном и републичком нивоу у циљу усаглашавања мерa за бржи привредни развој општине. Анализира, прикупља и обрађује информације и податке потребне за припрему и реализацију Плана капиталних улагања, припрема пројекте који се односе на капитална улагања у јавну инфраструктуру, дефинише пројектне задатаке за израду пројектне документације, увођење извођача у посао у име инвеститора, извештава о обиму и квалитету извршених послова, стара се о благовременој динамици реализације пројекта у складу са дефинисаним роковима, израђује динамичке планове остварења инвестиција, остварује комуникацију са извођачима радова и стручним надзором, врши проверу грађевинске документације – привремених и окончане ситуације, прати реализацију извођења грађевинских радова и врши пријем обављених радова, даје стручна упутства за спровођење аката, прати конкурсе и учествује у изради и реализацији пројеката из области локалног и економског развоја, обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе и Председника општине.
У извршавању послова одељења, руководилац одељења је у обавези да се придржава налога начелника Општинске управе.
Руководилац одељења за свој рад одговара начелнику Општинске управе.