Izaberite stranicu

Уредба о енергетски угроженом купцу

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо грађане да је на основу члана 10. став 10. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14, 95/18 – др. закон, 40/21, 35/23 – др. закон и 62/23) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05- исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12 – УС, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), Влада донела УРЕДБУ О ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОМ КУПЦУ („Службени гласник РС“, број 137/2022, 46/2023-др. правилник, 93/2023, 103/2023 – др. правилник и 116/2023).

Програмом заштите енергетски угрожених купаца, обухваћена су домаћинства корисника права на новчану социјалну помоћ или дечји додатак, корисници увећаног додатка за туђу негу и помоћ, као и домаћинства са минималним примањима и приходима у складу са Уредбом.

Енергетски угрожени купац електричне енергије или природног гаса, у смислу ове уредбе, је купац из категорије домаћинство (самачко или вишечланa породица) које живи у једној стамбеној јединици са једним мерним местом на коме се мери потрошња електричне енергије, односно природног гаса. Енергетски угрожени купац, у смислу ове уредбе, је и домаћинство чији члан користи медицинске апарате или уређаје неопходне за одржавање здравља, за чији рад је потребно напајање из електродистрибутивне мреже, и коме  обуставом испоруке електричне енергије или природног гаса, може бити угрожен живот или здравље.

Критеријуми за стицање статуса енергетски угроженог купца су:
1) материјални положај:
– укупан месечни приход домаћинства;
– број чланова домаћинства;
– имовно стање;
2) остварено право на новчану социјалну помоћ или дечији додатaк или увећани додатак за помоћ и негу другог лица;
3) здравствено стање чланa домаћинства.

У односу на број чланова домаћинства, укупан месечни приход домаћинства може бити највише:

 1. за домаћинства са једним чланом до 23.225,54 динара;
 2. за домаћинства са два члана до 36.811,17 динара;
 3. за домаћинства са три члана до 50.396,70 динара;
 4. за домаћинства са четири члана до 63.982,27 динара;
 5. за домаћинства са пет чланова до 77.567,85 динара;
 6. за домаћинства са шест чланова до 91.153,43 динара;
 7. за домаћинства са више од шест чланова за сваког додатног члана додаје се: 13.585,58 динара.

Имовно стање подразумева да домаћинство не поседује другу стамбену јединицу осим стамбене јединице максималне површине која одговара броју чланова домаћинства.

Укупна површина стамбене јединице је:

 1. за једночлано домаћинство до 40 m²;
 2. за двочлано домаћинство до 58 m²;
 3. за трочлано домаћинство до 66 m²;
 4. за четворочлано домаћинство до 74 m²;
 5. за петочлано домаћинство до 87 m²;
 6. за шесточлано и веће домаћинство до 96 m².

Сеоско домаћинство може имати у својини једну стамбену јединицу и стиче статус енергетски угроженог купца без обзира на површину те стамбене јединице.

У случају да подносилац захтева нема уговор о снабдевању електричном енергијом, односно уколико рачун не гласи на његово име, уз захтев се прилаже уговор, јавна исправа или други документ којим се доказује по ком правном основу домаћинство борави у стамбеној јединици у којој је купац по уговору о снабдевању електричном енергијом друго лице (уговор о закупу стана, одлука суда и сл.).

Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца подноси домаћинство органу јединице локалне самоуправе надлежном за послове социјалне заштите у месту пребивалишта.

Захтев на обрасцу ЗЕУК1, односно за кориснике који право остварују због здравственог стања на обрасцу ЗЕУК2, објављује се на интернет страници Министарства и на интернет страници јединица локалне самоуправе. Образац захтева може се добити у просторијама месних канцеларија, као и у Услужном центру у згради Општине Тител, ул. Главна бр.1.

Образац ЗЕУК1 може се преузети овде

Образац ЗЕУК2 може се преузети овде