Izaberite stranicu

Ранг-листа кандидата пријављених за пописиваче

Обавештавамо грађане општине Тител који су се пријавили на конкурс за пописиваче у Попису становништва, домаћинстава и станова 2022, да је Републички завод за статистику објавио ранг-листу кандидата, коју можете погледати овде.

Предаја документације и тестирање познавања рада на рачунару биће обављено 16. августа 2022. године, према распореду Пописне комисије. Приликом доласка на тестирање потребно је предати следећу документацију:

 • фотокопија личне карте, односно очитана лична карта или фотокопија пасоша;
 • фотокопија дипломе (или потврда образовне установе) о стеченој стручној спреми и оригинал на увид;
 • уверење о некажњавању (издаје МУП – не старије од 6 месеци);
 • уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није покренута истрага (издају основни судови – не старије од 6 месеци)

За незапослене кандидате:

 • потврда Националне службе за запошљавање, којом се доказује да је кандидат, у тренутку пријаве, на њиховој евиденцији (потврду је потребно извадити након попуњавања пријаве или најкасније до дана предаје документације), или
 • потврда из надлежне филијале фонда ПИО, да кандидату у тренутку пријаве не тече стаж осигурања. Ову потврду доносе студенти и друга лица која нису радно ангажована али нису пријављена Националној служби за запошљавање;
 • фотокопија важећег уговора о обављању привремених и повремених послова (за лица која обављају привремене и повремене послове);
 • уверење/потврда/други доказ о студирању (за студенте који нису радно ангажовани).

За старосне пензионере:

 • фотокопија последњег пензионог чека, или
 • фотокопија решења о пензији

За запослене са непуним радним временом:

 • фотокопија важећег уговора или потврда послодавца (са наведеном дужином трајања радног времена)

За запослене са пуним радним временом:

 • фотокопија важећег уговора или потврда послодавца о заснивању радног односа са пуним радним временом.

Ако се увидом у документацију установи да је кандидат у пријави навео нетачне податке, број бодова ће бити коригован и кандидат ће поново бити рангиран. У случају да је остварио мањи број бодова од кандидата који је рангиран као последњи на списку кандидата позваних на тестирање, кандидат може бити искључен из даљег изборног поступка.
Уколико кандидат не преда тражену документацију, или се увидом у тражена документа установи да не испуњава предвиђене опште услове, искључује се из даљег изборног поступка. Задатке пописивача, поступак избора кандидата за обуку, списак потребне документације и остале информације и битне напомене можете прочитати овде.