Izaberite stranicu

Конкурс за доделу студентских стипендија за 2023/2024

На основу члана 12. став 1.и члана 24. став 2. Одлуке о студентским стипендијама („Службени лист општине Тител“ број 11/2013 ) , председник општине, расписује

 

 

КОНКУРС

ЗА  ДОДЕЛУ  СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

ЗА  ШКОЛСКУ 2023/2024

 

 

 1. ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

 

Право учешћа на конкурсу има :

Студент прве године:

 • држављанин Републике Србије,
 • са пријављеним пребивалиштем на територији општине Тител најмање једну годину до дана објављивања конкурса,
 • да није корисник стипендије од другог даваоца стипендије ,
 • да у текућој школској години први пут уписао студије првог степена
 • да је четврти разред средње школе завршио са просечном оценом не мањом од 4,50.

Студент друге и наредних година студија првог, другог или трећег степена :

 • држављанин Републике Србије,
 • са пријављеним пребивалиштем на територији општине Тител најмање једну годину до дана објављивања конкурса,
 • да није корисник стипендије од другог даваоца стипендије ,

до дана објављивања конкурса,

– да није поновио ниједну годину студија,

– да је у претходним годинама студија постигао општу просечну оцену не мању од 8,50

– да није у радном односу.

 

Студент из осетљиве друштвене групе ( лица са инвалидитетом или тежом хроничном болешћу, избеглица или расељено лице , припадник ромске етничке групе , лице из породице која остварују право на новчану социјалну помоћ, лице без једног или оба родитеља и сл .:

 • држављанин Републике Србије,
 • са пријављеним пребивалиштем односно боравиштем на територији општине Тител ,
 • да није корисник стипендије од другог даваоца стипендије ,

– да је у текућој школској години први пут уписао студије првог степена, односно да    није поновио ниједну годину студија,

– да није у радном односу

 

2.ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ

 

 • захтев за доделу стипендије
 • фотокопија личне карте студента или штампане податке са електронске личне карте
 • оригинално уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија
 • уверење о просечној оцени положених испита
 • оверена изјава да није корисник студентске стипендије или кредита од Министарства просвете и спорта, Владе АПВ и других фондација , организација и предузећа .

 

Кандидат који је студент прве године студија  подноси поред напред наведених документа  и:

 • сведочанства из претходно завршених разреда

 

Кандидат који је студент на студијама другог и трећег степена подноси поред напред наведених документа  и:

 • доказ да није у радном односу – извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање или потврду надлежног органа којом се потврђује да студент није у радном односу,

 

Кандидати из осетљивих друштвених група , осим напред наведених докумената подносе и документацију којом доказују припадност осетљивој друштвеној групи:

 • 1) Из материјално угрожених породица и децу без родитељског старања – потврду Центра за социјални рад да су примаоци сталне социјалне помоћи ,
 • 2. Из једнородитељских породица извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених уколико је родитељ непознат,
 • 3) из ромске националне заједнице –потврде надлежних органа о припадности националној заједници (Националног савета ромске националне мањине односно Канцеларије за инклузију Рома;
 • 4) Лица са инвалидитетом и лица са хроничном болешћу – мишљење Интересорне Комисије или потврду удружења инвалида или лекарско уверење издато од надлежне Комисије
 • 5) Избегла и расељена лица – потврду надлежног органа о избегличком статусу односно статусу расељеног лица .
 • 6) Уверење о просечној оцени положених испита

 

Уверење о држављанству подносе студенти који нису рођени у Републици Србији.

НАПОМЕНА: Сви докази о испуњавању услова наведених у конкурсу које студенти прибављају, морају бити приложени у оригиналу или као оверене копије ,не старије од  6 (шест) месеци од датума расписивања конкурса.

 

 1. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА:

Захтеви са потребном документацијом се подносе до             10.11.2023.године, Општинској управи општине Тител ( писарница), односно у месним канцеларијама у насељеним местима општине.

Неблаговремене, непотпуне и поднете од  неовлашћених лица достављена конкурсна документација неће бити разматрана.

 

 1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА:

 

Основни критеријуми:

 • успех остварен у претходном школовању,
 • ефикасност студирања.

Допунски критеријуми:

 • учешће на такмичењима , учешће у посебним програмима или допунским активностима високошколских установа, учешће у размени студената или волонтерски рад,економско-социјални статус.

 

Допунски критеријуми се примењују само у случају да два или више кандидата имају исти број бодова по основу основних критеријума.

Успех остварен у претходном школовању исказује се:

 • за студенте прве године студија бројем бодова у висини просечне оцене остварене у средњој школи
 • за студенте других и наредних година студија бројем бодова у висини просечне оцене положених испита током студирања
 • Ефикасност студирања исказује се бројем бодова који се добије када се остварени број бодова у току претходне године студија подели са максималним бројем бодова за ту годину и помножи бројем бодова према години у којој је студент уписан:
 • За студенте који остваре 60 ЕСПБ -3,50 бодова
 • За студенте који остваре 120 ЕСПБ-4,00 бодова
 • За студенте који остваре 180 ЕСПБ-4,50 бодова
 • За студенте који остваре 240 ЕСПБ-5,00 бодова
 • За студенте који остваре 300 ЕСПБ-5,50 бодова

За студенте прве године не бодује се ефикасност студирања.

Допунски критеријум вреднује се једним бодом.

 

 

 1. ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА:

 

Поступак за доделу стипендија спроводи Комисија за доделу студентских стипендија.

На основу објављеног Конкурса и приспелих пријава Комисија утврђује њихову благовременост , потпуност и исправност.

Комисија може одредити посебан рок за допуну непотпуне документације,који не може бити дужи од пет дана.

Након обраде приспелих пријава , Комисија констатује које су пријаве  неблаговремене , непотпуне и неисправне и враћа их подносиоцима уз обавештење о разлозима због којих нису узете у разматрање.

Комисија утврђује предлоге  ранг листа кандидатата за студенте прве године , студенте осталих година студија и студенте из осетљивих друштвених група, који се објављује на сајту општине Тител и огласној табли општине и насељењих места општине Тител, на коју кандидати имају право приговора у року од три дана од дана објављивања предлога ранг листе .

Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација.Приговор који није образложен, односно уз који није достављена одговарајућа документација неће се разматрати.

Комисија за доделу студентских стипендија у року од три дана од дана достављања приговора разматра приговоре и утврђује коначне ранг листе кандидата који испуњавају услове за доделу стипендија, који се објављују на сајту општине Тител , на огласним таблама Општинске управе и месним канцеларијама у насељеним местима.

Након спроведеног конкурсног поступка и предлога Комисије, председник општине  доноси Одлуку о додели студентских стипендија . На основу коначне Одлуке , студент – корисник стипендије ће закључити Уговор о стипендирању са општином Тител , којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем стипендије.

Кориснику студентске стипендије престаје право на стипендију у случају нетачно приказаних података , када истовремено прима стипендију од другог даваоца , ако изгуби статус студента, промени пребивалиште или заснује радни однос .

Студент је у обавези да обавести службу Општинске управе о настанку једног од ових разлога у року од пет дана од дана њиховог настанка  и да приложи потребну документацију.

 

 1. ИСПЛАТА СТИПЕНДИЈА:

Студенту се исплаћује студентска стипендија у десет (10) једнаких месечних рата.

 

 1. КОНКУРСНИ ОБРАСЦИ

 

Конкурсни обрасци могу се преузети на сајту општине Тител, на писарници општине Тител, Главна 1, или у месним канцеларијама насељених места.

Конкурсни обрасци за преузимање:

Образац 1 

Пријава 

Изјава

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА  ТИТЕЛ                         

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                             Председник општине

Број:67- 2 /2023-II                                                             мр Драган Божић,с.р.

Дана: 11.10.2023.године

ТИТЕЛ