Izaberite stranicu

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Тител за 2024. годину.

Обавештавамо грађане општине Тител да је председник општине мр Драган Божић расписао Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Тител за 2024. годину.

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон)  и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20 и 63/21), Председник општине Тител расписује јавни позив којим обавештава:

 

  • да се за коришћење без плаћања накнаде за пољопривредну производњу може дати пољопривредно земљиште у државној својини у површини која је примерена делатности којом се баве и то:
  • образовним установама – школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe највише до 100 хектара;
  • високообразовним установама – факултети и научни институти чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција највише до 1.000 хектара;

 

  • да се за коришћење без плаћања накнаде у циљу пошумљавања може дати пољопривредно земљиште у државној својини правним лицима у државној својини која су регистрована за послове у области шумарства;

 

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Тител за 2024. годину  до 31.октобра 2023. године.

Потребна документација:

 

  • Захтев за остваривање коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица
  • Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци) којим се доказује да је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе;
  • За коришћење без плаћања накнаде за пољопривредну производњу – изјашњење надлежног министарстава за послове науке, просвете, социјалне заштите, пољопривреде, односно правде из ког се може утврдити правни статус подносиоца захтева ради утврђивања испуњености услова за оставaривање права на коришћење земљишта без накнаде;
  • За коришћење без плаћања накнаде за пољопривредну производњу – Изјава, дата под кривичном и материјалном одговорношћу одговорног лица подносиоца, са планом активности за сваку катастарску парцелу (или део парцеле) која је предмет захтева са наведеном површином, којом се потврђује да се активности врше у складу са делатношћу којом се бави (образовна, научно – истраживачка, социјална).

Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија за израду годишњег програма општине Тител, задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 08:00 до 13:00 часова, у просторијама Одељења за привреду, локално-економски развој и стамбено-комуналне послове Општинске управе Тител, Улица Главна, бр. 1, први спрат, канцеларија 19 или са сајта www.opstinatitel.rs.

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2023. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавнoм позиву сматраће се неблаговременим и Комисија  ће га вратити подносиоцу неотворен.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници општине или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2024. годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Тител за 2024. годину, на адресу: Одељење за привреду, локално-економски развој и стамбено-комуналне послове Општинске управе општине Тител, ул. Главна, бр. 1. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Маја Митић, телефон: 021/2960-165, email: maja.mitic@opstinatitel.rs или лично у просторијама Одељења за привреду, локално-економски развој и стамбено-комуналне послове Општинске управе Тител, Улица Главна, бр. 1, први спрат, канцеларија 19.

Овај јавни позив објавити на интернет страници општине Тител: www.opstinatitel.rs. и огласним таблама месних канцеларија.

Овим јавним позивом ставља се ван снаге јавни позив број: 320-12/2023-II од дана 23.06.2023. године објављен на интернет страници општине Тител: www.opstinatitel.rs и огласним таблама месних канцеларија.

Документ Јавног позива за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Тител за 2024. годину можете погледати овде.

Захтев за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде на територији општине Тител за 2024. годину можете преузети овде.