Izaberite stranicu

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом

Обавештавамо грађане општине Тител да је Министарство за бригу о селу расписало Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом.

Сеоском кућом са окућницом у смислу Програма сматра се кућа са економским двориштем, које се налази на истој катастарској парцели као и сеоска кућа или на суседним парцелама у односу на сеоску кућу.
Субјекти који могу да конкуришу за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом су пунолетни држављани Републике Србије који немају навршених 45 година живота и припадају следећим категоријама: појединац, самохрани родитељ, брачни пар, ванбрачни партнери.
Подносиоци пријаве конкуришу заједно са јединицом локалне самоуправе, на чијој територији се налази сеоска кућа са окућницом.
Јединица локалне самоуправе изјавом потврђује тачност података и испуњеност услова који се односе на сеоску кућу са окућницом за коју се подносиоци пријаве определе.

Бесповратна средства су намењена за куповину сеоске куће са окућницом.
Сеоска кућа са окућницом, за чију куповину подносиоци пријаве конкуришу, може да се налази на територији свих насељених места Републике Србије, изузев у градским и општинским седиштима и приградским насељима.
Бесповратна средства нису намењена за опремање сеоске куће и окућнице, порез на пренос апсолутних права приликом купопродаје сеоске куће са окућницом, порез на имовину, трошкове прикупљања документације за пријављивање на јавни конкурс, као и за грађевинске радове за
адаптацију сеоске куће.

Прецизно и тачно попуњена пријава и пратећа документација шаље се ПРЕПОРУЧЕНОМ ПОШИЉКОМ на адресу Министарство за бригу
о селу, Булевар Михајла Пупина 2а, 11070 Нови Београд или се доставља предајом на писарницу на наведеној адреси.
Пријаве се предају у затвореној и запечаћеној коверти са назнаком „Пријава на конкурс –за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом – НЕ ОТВАРАТИ”, са пуним називом и адресом пошиљалаца на полеђини коверте.

Рок за подношење пријаве тече од наредног дана од дана објављивања јавног конкурса до утрошка буџетских средстава предвиђених за ову намену, а најкасније до 1. новембра 2023. године.
Испуњеност услова за конкурисање утврђује Комисија за оцену и контролу реализације пројекта (у даљем тексту: Комисија), коју образује министар решењем.
Бесповратна средства ће се додељивати по редоследу поднетих пријава – до утрошка буџетских средстава предвиђених за ову намену, а најкасније до 30. новембра 2023. године.
Пријава се сматра поднетом даном предаје на шалтер поште или даном предаје на писарници Министарства, на адреси за пријем поште, Булевар Михајла Пупина 2а, 11070 Нови Београд.
У случају да је пријава непотпуна у погледу потребне документације, подносиоци пријаве ће бити обавештени да у року од осам дана допуне пријаву, и то слањем обавештења о допуни пријаве на електронску адресу, која је назначена у обрасцу пријаве. Подносиоци пријаве су у обавези да у обрасцу пријаве наведу електронску адресу. Уколико се не поступи по обавештењу о допуни пријаве у остављеном року, пријава ће се одбацити.

Комплетан текст јавног конкурса можете прочитати овде.

Уредбу о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2023. годину можете прочитати овде.

Образац пријаве за куповину сеоске куће можете преузети овде.

Изјаву супружника/ванбрачних партнера можете преузети овде.

Изјаву самохраног родитеља можете преузети овде.

Изјаву појединца преузмите овде.

Изјаву продавца непокретности можете преузети овде.

Изјаву два сведока о постојању ванбрачне заједнице можете преузети овде.

Изјаву о сагласности за сагласности за прибављање и обраду података по службеној дужности можете преузети овде.

Упутство за прибављање документације по јавном конкурсу можете прочитати овде.

Упутство за састављење Записника јединице локалне самоуправе о испуњености услова и процени тржишне вредности сеоске куће са окућницом по Програму Министарства за бригу о селу за куповину сеоских кућа са окућницом на територији Републике Србије за 2023. годину можете преузети овде.

Упитник за подносиоца пријаве на конкурс за добијање бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом можете преузети овде.

Како до куће у шест корака прочитајте овде.