Упутство за припрему буџета општине Тител за 2019. годину

Oдeљeњe зa буџeт, финaнсиje и утврђивaњe и нaплaту лoкaлних jaвних прихoдa Oпштинскe упрaвe Oпштинe Tитeл дoстaвљa буџeтским кoрисницимa Упутство за припрему буџета општине Тител за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину.

Рок за подношење предлога финансијских планова индиректних корисника буџета је 25. август 2018. године.

Рок за подношење предлога финансијских планова директних корисника буџета је 01. септембар 2018. године.

За све додатне информације око припреме финансијских планова можете се обратити Одсеку за финансије и буџет на број телефона 021/2960-186 или путем мејла finansije@opstinatitel.rs, jovanav@opstinatitel.rs и aleksandar.kutuzov@opstinatitel.rs.

Упутствa и пoтрeбнe oбрaсцe мoжeтe прeузeти oвдe.

Последње вести

2019-10-22T06:47:41+01:00