Izaberite stranicu

Обавештавамо грађане општине Тител да на основу члана 12. Одлуке о регресирању трошкова превоза ученика и студената („Службени лист општине Тител“ број 11/2013 и 7/2019) и Уговора о регресирању превоза студената из буџета АП Војводине за 2022. годину, број:142-451-634/2022 од 14. марта 2022. године, Општинска управа објављује Јавни позив за регресирање трошкова превоза студената у међуградском саобраћају за школску 2022/2023 годину.

Право на регресирање трошкова превоза на основу Уговора о регресирању превоза студената из буџета АП Војводине за 2022. годину имају студенти који испуњавају следеће услове:

 • имају пребивалиште на подручју општине Тител (уверење о пребивалишту или фотокопија личне карте)
 • свакодневно путују на релацији од места становања до установе високог или вишег образовања (изјава корисника под материјалном кривичном одговорношћу да свакодневно путује – у месним канцеларијама или на пријемној канцеларији)
 • школује се на терет буџета Републике Србије (потврда са факултета – фотокопија индекса на којој се види печат да је студент на буџету)
 • први пут уписује годину студија (потврда факултета – фотокопија индекса: прва, друга и страна на којој је уписан последњи семестар)
 • нису корисници студентских стипендија од Министарства просвете, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду, Извршеног већа АП Војводине и других разних фондација и организација (оверена изјава).

На основу  члана 7. одлуке о рересирању трошкова превоза ученика и  студената (Службени лист Општине Тител број 11/2013 и 7/2019), право на регресирање трошкова превоза има  студент под следећим условима:

 • да има пребивалиште односно боравиште на територији општине Тител
 • да редовно похађа наставу у акредитованој високошколској установи
 • да није корисник права на смештај у установи у складу са одредбама закона којим се уређује ученички и студентски стандард
 • да не станује као подстанар у месту седишта високошколске установе коју похађа.

*На основу члана 8. и 9. одлуке о регресирању трошкова превоза ученика и студената (Сл. лист Општине Тител бр.11/2013 и 7/2019)

 • право на регресирање трошкова превоза у висини трошкова  превоза, има студент  који испуњава један од следећих услова:
  • да имају утврђене сметње у развоју, телесну инвалидност или болује од теже болести,
  • да нема једног или оба родитеља,
  • да је члан породице која је носилац права на новчану социјалну помоћ,
  • да је у предходној школској години остварио просек  најмање 9,00.
 • право на регресирање трошкова превоза у висини трошкова превоза има студент  који испуњава најмање један од ових услова:
  • да је из породице у којој има још двоје или више деце која похађају предшколску, основну или високошколску установу,
  • да је припадник ромске етничке групе
  • да је избегло или расељено лице.

Документација која се подноси уз захтев за регресирање:

 • Из материјално угрожених породица и децу без родитељског старања – потврду Центра за социјални рад да су примаоци сталне социјалне помоћи
 • Из једнородитељских породица извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља
 • Из ромске националне заједнице –потврде надлежних органа о припадности националној заједници
 • Лица са инвалидитетом и лица са хроничном болешћу –потврду удружења инвалида или лекарско уверење издато од надлежне Комисије
 • Избегла и расељена лица – потврду надлежног органа о избегличком статусу односно статусу расељеног лица
 • Из породица у којој више деце похађају установе образовања- потврде школа-установа, оверена изјава о заједничком домаћинству за све чланове породице

Висина регресираних трошкова превоза за студенте који испуњавају наведене услове утврдиће се на почетку школске године!

Рок за доставу захтева је 26. септембар 2022. године

Захтев за регресирање трошкова превоза студената у школској 2022/2023 години можете преузети овде.

Изјаву о сагласности којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да изврши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања можете преузети овде.