Izaberite stranicu

Афричка куга свиња у Гардиновцима

Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде Републике Србије, Управа за ветерину донoси:

 

Р Е Ш Е Њ Е

І. Подручје полупречника најмање 3 км око жаришта заразе у насељеном месту Гардиновци, општина Тител, Јужнобачки управни округ, проглашава се ЗАРАЖЕНИМ ПОДРУЧЈЕМ од заразне болести АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА код домаhих свиња и обухвата насељено место Гардиновци, општина Тител, Јужнобачки управни округ.

 

II. Подручје полупречника најмање 10 км око жаришта заразе у насељеном месту Гардиновци, општина Тител, Јужнобачки управни округ, проглашава се УГРОЖЕНИМ од заразне болести АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА код домаhих свиња и обухвата насељено место: Шајкаш, Вилово и Лок, општина Тител, Јужнобачки управни округ и насељено место Ковиљ, град Нови Сад, Јужнобачки управни округ и насељена места Чортановци, Бешка и Крчедин, општина Инђија, Сремски управни округ.

 

III. Ловиште „Дорошка“ установљено на територији општине Тител и ловиште „Ковиљ-север“ установљено на територији града/општине Нови Сад, Јужнобачки управни округ проглашава се подручјем високог ризика од заразне болести афричка куга свиња и спроводе се све мере у складу са Наредбом о предузимању мера за спречавање уношења, појаве, откривања, ширења, сузбијања и искорењивања заразне болести Афричке куге свиња (Pestis suum Аfricana) у Републику Србију (Сл. гласник PC бр. 6/2019 и 58/2019) и посебним прописом.

 

IV. На ЗАРАЖЕНОМ подручју, ради сузбијања и искорењивања афричке куге свиња спроводиће се следеће мере:

1) Еутаназија свих свиња на зараженом газдинству, без одлагања, под надзором ветеринарског инспектора; нешкодљиво уклањање лешева угинулих и убијених свиња и спровођење свих других мера на зараженом газдинству у складу са посебним прописом; попис свих газдинстава на којима се држе и узгајају свиње, ажурирање регистра свиња на газдинству, у што краћем року, а након завршеног пописа газдинстава, вршиhе се обележавање и регистрација необележених свиња, под надзором ветеринарског инспектора;

2) Забрана премештања и превоза свиња јавним или приватним путевима, осим ако је неопходно по путевима на газдинству, када такво премештање и превоз одобри ветеринарски инспектор. Наведена забрана се не примењује ако се свиње превозе друмским или железничким саобраћајницама без истовара или заустављања. Од наведене забране може да се одступи када се свиње за клање допремају изван зараженог подручја у кланицу која се налази у зараженом подручју на хитно клање

3) Чишћење, дезинфекција и по потреби дезинсекција, што је пре мoryће након контаминације, камиона, других возила и опреме који се користе за превоз свиња, других животиња или материјала који могу да буду контаминирани (као што су лешеви, сточна храна, стајњак и друго). Камион или возило, који су употребљени за превоз свиња не смеју да напусте заражено подручје док се не очисте и дезинфикују и док их ветеринарски инспектор не прегледа и поново одобри за превоз;

4) Забрана уласка и изласка других домаhих животиња на и са газдинства без одобрења ветеринарског инспектора;

5) Пријављивање ветеринарском инспектору, без одлагања, сваке оболеле или угинуле свиње са газдинства, који налаже одговарајућа испитивања;

6) Забрана организовања сајмова, изложби и другог окупљања животиња, продаја хране животињског порекла и хране за животиње ван пословног простора, као и рада сточних пијаца;

7) Забрана премештања свиња са газдинства на коме се држе док не протекне најмање 40 дана од спроведеног чишћења и прве дезинфекције, по потреби и дезинсекције заражених газдинства. Након 40 дана, у складу са посебним условима ветеринарски инспектор може да одобри премештање свиња са газдинства, како би се превезле директно у:

 • кланицу, на хитно клање, ако је мoryћe у зараженом или угроженом подручју,
 • објекат за нешкодљиво уклањање лешева или одговарајуће место где се свиње одмах уништавају, а њихови лешеви нешкодљиво уклањајy под надзором ветеринарског инспектора,
 • друге објекте који се налазе у зараженом подручју, у посебним случајевима;

Ветеринарски инспектор може да одобри да се свиње превезу директно у кланицу под условом да:

 • се обавести ветеринарски инспектор одговоран за кланицу о упућивању свиња и да се по приспећу свиња у кланицу о томе обавести ветеринарски инспектор који је одобрио упућивање свиња на клање;
 • се по доласку у кланицу свиње држи и кољу одвојено од других свиња;
 • ветеринарски инспектор током анте и пост мортем прегледа који се обавља на кланици не установи симптоме који указују на афричку кугу свиња. Meco мора да се пoшаљe тако да се пошиљка запечати пре отпреме и остане запечаћена током превоза;
 • се свеже месо свиња преради или обележи специјалном ознаком и обради одвојено у објектима које за ту сврху одреди министарство;

Када мере због нових жаришта трају дуже од 40 дана па је због тога угрожена добробит животиња или су се појавили други проблеми у држању свиња на захтев власника, ветеринарски инспектор може да одобри премештање свиња са неког газдинства у зараженом подручју у складу са посебним прописом.

7a) Ветеринарски инспектор може да одобри клање свиња на газдинству за сопствене потребе у зараженом подручј у, на захтев власника/држаоца свиња у складу са посебним прописом и под следећим условима:

 • Да је власник газдинства у заражепом подручју који има намеру да изврши клање свиња ради производње меса за сопствене потребе, најавио најмање 24 часа раније клање ветеринарској организацији која спроводи Програм мера здравствене заштите животиња у зараженом подручју на којем се газдинство налази;
 •  Дa су обезбеђене потребне биосигурносне мере приликом клања свиња (место клања на ограниченом простору, чишћење и дезинфекција, услови за нешкодљиво уклањање споредних производа животињског порекла на газдинству и мере спречавања преношења и изношења потенцијално инфективног материјала);
 • Дa се клање свиња врши уз присуство ветеринара из надлежне ветеринарске организације који ћe потврдити да су свиње намењене за клање искпучиво здраве животиње које не показују никакве симптоме болести, што је еквивалентно анте мортем прегледу животиња на кланици;
 • Да је ветеринарски инспектор обавештен од стране ветеринара да су испуњени сви потребни услови за клање.

Пре клања на газдинству, доставиће се узорак у лабораторију ради дијагностичког испитивања на Афричку кугу свиња. Изузетно, уколико из објективних разлога није мoryћe узорковати, доставити или обрадити узорке анте мортем (крв живих животиња), може се дозволити клање на газдинству уз узорковање пост мортем.

Meco свиња закланих на газдинству за сопствене потребе не сме се користити нити отуђивати и мора остати на газдинству до добијања резултата дијагностичког испитивања на Афричку кугу свиња. Уколико је резултат негативан, ветеринар ћe власнику/држаоцу свиња дозволити коришћење меса и о томе обавестити надлежног ветеринарског инспектора, а ако се добије позитиван резултат Афричку кугу свиња поступиће се у складу са посебним прописима.

8) Забрана промета семена, јајних ћелија и ембриона свиња са газдинстава која се налазе у зараженом подручју;

9) Примена биосигурносних мера које мора да спроводи свака особа која улази или излази са газдинства у зараженом подручју у циљу смањења ризика од ширења вируса афричке куге свиња  укључујући и обавезно држање свиња у ограђеном објекту/ простору, односно забрану држања свиња на отвореном;

10) Забрана употребе помија у исхрани свиња;

11) Убијање и клање домаhих свиња на газдинствима, а на основу анализе ризика и у складу са епизоотиолошком ситуацијом у циљу спречавања ширења болести;

12) Држање свих свиња на газдинству у затвореним објектима, осим одређених врста свиња које захтевају посебне услове држања у ограђеним просторима, а ради спречавања контакта са свињама са других газдинстава и/или дивљим свињама;

12 а) Убијање свиња уколико се држе слободно (на испаши), односно уколико се не испуњавају услови из подтачке 12) тачке IV овог решења;

13) Забрана поновног насељавања свиња на газдинствима на којима је извршена депопулација у периоду трајања мера на подручју проглашеним зараженим од афичке куге свиња код домаћих односно дивљих свиња.

V На УГРОЖЕНОМ подручју, ради спречавања  појаве афричке куге свиња спроводиће се следеће мере:

 1. Попис свих газдинстава на којима се држе свиње;
 2. Обележавање и регистрација свих необележених свиња;
 3. Забрана премештања и превоз свиња јавним или приватним путевима, осим ако је неопходно путевима на газдинствима, када такво премештање и превоз одобри ветеринарски инспектор. Ова се забрана не примењује ако се свиње превозе друмским или железничким саобраћајницама, без истовара или заустављања или ако свиње за клање долазе изван угроженог подручја на хитно клање у кланицу која се налази у угроженом подручју;
 4. Чишћење и дезинфекција, а по потреби и дезинсекција камиона и других превозних средстава и опреме која је коришћена за превоз свиња, других животиња или материјала који могу да буду контаминирани (нпр. лешеви, храна за животиње, стајњак и друго), што је пре мoгyћe након контаминације. Превозна средства коришћена за превоз свиња не могу да напусте угрожено подручје ако нису претходно очишћена и дезинфикована;
 5. Забрана уласка и изласка на газдинство и са газдинства свим животињама, без одобрења ветеринарског инспектора;
 6. Забрана организовања сајмова, изложби и другог окупљања животиња, продаја хране животињског порекла и хране за животиње ван пословног простора, као и рада сточних пијаца;
 7. Пријава ветеринарском инспектору, без одлагања, свих оболелих или угинулих свиња са газдинства, који налаже одговарајућа испитивања;
 8. Забрана премештања свиња са газдинства, док не протекне најмање 30 дана од спроведеног чишћења и прве дезинфекције, а по потреби и дезинсекције зараженог газдинства, у складу са посебним прописом;
 9. Клање свиња на газдинству за сопствене потребе у угроженом подручју врши се у складу са подтачком 7a, тачка IV овог решења;
 10. Забрана промета семена, јајних ћелија и ембриона свиња са газдинстава која се налазе у угроженом подручју;

11. Примена биосигурносних мера које мора да спроводи свака особа која улази или излази са газдинства у угроженом подручју у циљу смањења ризика од ширења вируса афричке куге свиња.

12.Забрана употребе помија у исхрани свиња;

13) Убијање и клање домаћих свиња на газдинствима, а на основу анализе ризика и у складу са епизоотиолошком ситуацијом у циљу спречавања ширења болести;

14) Држање свих свиња на газдинству у затвореним објектима, осим одређених врста свиња које захтевају посебне услове држања у ограђеним просторима, а ради спречавања контакта са свињама са других газдинстава и/или дивљим свињама;

14 а) Убијање свиња уколико се држе слободно (на испаши), односно уколико се не испуњавају услови из подтачке 14) тачке V овог решења.

VI Mepe на зараженом подручју примењују се најмање док се:

 • Не обави чишћење, дезинфекција, а по потреби и дезинсекција последњег зараженог газдинства;
 • Свиње на газдинствима не прегледају и лабораторијски не испитају како би се потврдило или искључило присуство вируса афричке куге свиња. Наведени прегледи обављају се 45 дана после спроведеног чишћења и прве дезинфекције, а по потреби и дезинсекције на зараженом газдинству, односно у складу са посебним прописом.

VII Mepe на угроженом подручју примењују се најмање док се:

 • Не обави чишћење, дезинфекција, а по потреби и дезинсекција последњег зараженог газдинства;
 • Свиње на газдинствима не прегледају, а ако је потребно и лабораторијски не испитају како би се потврдило или искључило присуство вируса афричке куге свиња. Наведени прегледи обављају се 40 дана после спроведеног чишћења и прве дезинфекције, а по потреби и дезинсекције на зараженом газдинству, односно у складу са посебним прописом.