Loading...
dokumentacija2019-10-22T06:59:38+01:00

Захтев за издавање Решења о испуњености услова за коришћење паркинг места за особе са инвалидитетом и добијање паркинг карте за 2021. годину

Захтев за издавање Решења о испуњености услова за коришћење паркинг места за особе са инвалидитетом и добијање паркинг карте за 2021. годину можете преузети овде.

Донет Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Општине Тител

Општинско веће општине Тител, на 10. седници одржаној дана 09.12.2020. године, донело је Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Општине Тител. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења

Рани јавни увид у Материјал за израду Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине оглашава Рани јавни увид у Материјал за израду Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године. Рани јавни увид у Материјал за израду Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине

Донет Закључак о просечним ценама квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину у Општини Тител

  Општинско веће општине Тител, на 9. седници, дана 30.11.2020. године, донело је Закључак о просечним ценама квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину у Општини Тител. Закључак о просечним ценама квадратног метра одговарајућих непокретности

Донета Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама

  Скупштина општине Тител, на 4. седници, одржаној дана 23.11.2020. године, донела је Одлуку о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама. Одлуку о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама можете преузети овде.

Обрасци из Одељења за послове органа општине, општу управу, друштвене делатности и заједничке послове

  На доле наведеним линковима можете преузети обрасце из Одељења за послове органа општине, општу управу, друштвене делатности и заједничке послове: · Захтев за остваривање права на новчану помоћ породици са децом на територији општине Тител · Захтев за остваривање

Упутствo зa припрeму буџeтa oпштинe Tитeл зa 2021. гoдину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину

  Oдeљeњe зa буџeт, финaнсиje, утврђивaњe и нaплaту лoкaлних jaвних прихoдa Oпштинскe упрaвe Oпштинe Tитeл дoстaвљa буџeтским кoрисницимa Упутствo зa припрeму буџeтa oпштинe Tитeл зa 2021. гoдину сa прojeкциjaмa зa 2022. и 2023. гoдину. Рок за подношење предлога финансијских планова

Захтев/иницијатива комисији за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом за покретање поступка процене

Обавештавају се грађани да се, услед проглашења ванредног стања на територији Републике Србије ради сузбијања ширења Корона вируса, упућивање захтева за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом за покретање поступка процене Интерресорној

Донет Правилник о помоћи грађанима за санирање штете настале услед елементарних и других непогода

Донет Правилник о помоћи грађанима за санирање штете настале услед елементарних и других непогода Данас, 10. октобра 2019. године, Општинско веће општине Тител донело је Правилник о помоћи грађанима за санирање штете настале услед елементарних и других

Донет Правилник о помоћи грађанима за санирање штете настале услед елементарних и других непогода

Донет Правилник о помоћи грађанима за санирање штете настале услед елементарних и других непогода Општинско веће општине Тител донело је Правилник о помоћи грађанима за санирање штете настале услед елементарних и других непогода. Правилник о помоћи

Упутствo зa припрeму буџeтa oпштинe Tитeл зa 2020. гoдину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину

Упутствo зa припрeму буџeтa oпштинe Tитeл зa 2020. гoдину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину Oдeљeњe зa буџeт, финaнсиje, утврђивaњe и нaплaту лoкaлних jaвних прихoдa Oпштинскe упрaвe Oпштинe Tитeл дoстaвљa буџeтским кoрисницимa Упутствo зa припрeму

Закључак о закупнини пољопривредног земљишта у државној својини-право пречег закупа

Закључак о закупнини пољопривредног земљишта у државној својини-право пречег закупа Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Тител донела је Закључак о закупнини пољопривредног земљишта у државној

Go to Top