преузми докуменат

Решења – јавно достављање

преузми докуменат

Позив за уређење поднеска – Ђорђе Џамбас Мошорин

преузми докуменат

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
(„Службени гласник РС“, бр. 18/2016, 95/2018-аутентично тумачење)
Јавно достављање

Члан 78.
(1) Јавно достављање врши се:
1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.
(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.
(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

Руководилац Одељења за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе општине Тител донео је дана 13.04.2021. године решење о обустави поступка број 351-787/2018-IV-02 које се објављује на огласној табли и на веб презентацији јер достављање на други начин није било могуће.

Јавно достављање решења о обустави поступка број 351-787/2018-IV-02 од 13.04.2021. године инвеститору Госпић Оливери и Госпић Миодрагу из Београда, Катанићева број 18.

Преузмите документ: Решење о обустави поступка број 351-787/2018-IV-02 од 13.04.2021. године.

Објављено на веб презентацији и огласној табли дана 13.04.2021. године.