Виртуелни матичар пружа посетиоцима сајта и грађанима могућност да путем интернета наруче и на кућну адресу преузму наручене изводе или уверења из матичне службе матичног подручја Тител.

Тражени документи се шаљу искључиво на подручју Републике Србије.

Наручивање извода је могуће обавити у периоду од 00,00 до 24,00 часа али се обрада наручених података врши наредног радног дана.

Да би смо Вам послати тражене документе, неопходно је да нам доставите уплатнице о плаћеним таксама, на један од следећих начина:

  1. поштом, на адресу: Општина Тител (за матичара), Главна 1, 21240 Тител,
  2. путем формулара за наручивање документа, пошаљете скениране уплатнице о плаћеним таксама,
  3. факсом на број 021/2961-553.

Таксе за наручивање извода из матичне књиге на домаћем обрасцу су:

Сврха уплате: Такса за извод
Прималац: Републичка административна такса
Рачун: 840-742221843-57
Модел 97; Позив на број 60-239
Износ: 430,00 динара
Сврха уплате: Такса за извод
Прималац: Приходи општинских органа
Рачун: 840-742351843-94
Модел 97; Позив на број 60-239
Износ: 250,00 динара

Таксе за наручивање извода из матичне књиге на међународном обрасцу су:

Сврха уплате: Такса за извод
Прималац: Републичка административна такса
Рачун: 840-742221843-57
Модел 97; Позив на број 60-239
Износ: 720,00 динара
Сврха уплате: Такса за извод
Прималац: Приходи општинских органа
Рачун: 840-742351843-94
Модел 97; Позив на број 60-239
Износ: 650,00 динара

Таксе за наручивање уверења о држављанству су:

Сврха уплате: Такса за уверење
Прималац: Републичка административна такса
Рачун: 840-742221843-57
Модел 97; Позив на број 60-239
Износ: 770,00 динара
Сврха уплате: Такса за уверење
Прималац: Приходи општинских органа
Рачун: 840-742351843-94
Модел 97; Позив на број 60-239
Износ: 250,00 динара

За све додатне информације, као и информације о потребној документацији за упис чињеница: рођења, закључења брака и смрти, насталих у иностранству, у домаће матичне књиге, можете нас контактирати на телефон 021/2960-186.

ВАЖНО!
Молимо Вас да пре слања ЗАХТЕВА прибавите скенирану уплатницу као прилог који ће те приложити (прикачити).

Избор обрасца: