Izaberite stranicu
dokumenta 1

ОГЛАСНА ТАБЛА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА JE ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Јавно оглашавање –МАРИЦА НИКОЛИЋПОЗИВ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПОДНЕСКА

Јавно оглашавање –ГИЉТЕНА БЕРИШАРЕШЕЊE

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ВИСОКОНАПОНСКОГ ДАЛЕКОВОДА 110 kV ТС ПЕРЛЕЗ – ТС ЖАБАЉ- текстуални део

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ВИСОКОНАПОНСКОГ ДАЛЕКОВОДА 110 kV ТС ПЕРЛЕЗ – ТС ЖАБАЉ – графички део

Јавно оглашавање -Маршаљ – Решење 

Јавно оглашавање – Решења

План конкурса за удружења и верске заједнице у 2024.години

Статут Општине Тител

Одлука о организацији Општинске управе општине Тител

Одлука о матичним подручјима на територији општине Тител

Списак одељења са именима и презименима запослених руководиоца

Списак овлашћених лица за вођење управног поступка

Упутство за поступање у складу са чланом 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16)

Обавештење о прибављању података из службених евиденција

Решење о образовању Жалбене комисије у општини Тител

Образац изјаве

Решењa – јавно достављање

Решење о постављању начелника Општинске управе

Обавештење – процена утицаја на животну средину

Обавештење – процена утицаја на животну средину

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

План рада Општинске управе Тител за време трајања ванредног стања

Мере из Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 заразном болешћу

Инструкције о организацији радних процеса у органима државне управе и служби Владе у примени мера заштите од заразне болести COVID-19 након укидања ванредног стања

Наредба о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима

Оглас о попуњавању положаја заменика начелника путем јавног конкурса у Општинској управи општине Тител

Образац изјаве

Оглас – јавно достављање

Решења

Обавештење – пријем захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада

Обавештење 

Обавештење о донетом решењу о издавању дозволе за складиштење неопасног отпада постројења

Регистар издатих дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање отпада