Izaberite stranicu

Обавештење о Уредби о енергетски угроженом купцу

Обавештавамо грађане да је на основу члана 10. став 10. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14, 95/18 – др. закон и 40/21) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05- исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12 – УС, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), Влада донела УРЕДБУ О ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОМ КУПЦУ („Службени гласник РС“, број 137/2022).

Програмом заштите енергетски угрожених купаца обухваћена су домаћинства корисника права на новчану социјалну помоћ или дечји додатак, корисници увећаног додатка за туђу негу и помоћ, као и домаћинства са минималним примањима и приходима у складу са Уредбом.

Енергетски угрожени купац електричне енергије или природног гаса , у смислу ове уредбе, је купац из категорије домаћинство (самачко или вишечланa породица) које живи у једној стамбеној јединици са једним мерним местом на коме се мери потрошња електричне енергије, односно природног гаса. Енергетски угрожени купац, у смислу ове уредбе, је и домаћинство чији члан користи медицинске апарате или уређаје неопходне за одржавање здравља, за чији рад је потребно напајање из електродистрибутивне мреже, и коме  обуставом испоруке електричне енергије или природног гаса може бити угрожен живот или здравље.

Критеријуми за стицање статуса енергетски угроженог купца су:
1) материјални положај:
– укупан месечни приход домаћинства;
– број чланова домаћинства;
– имовно стање;
2) остварено право на новчану социјалну помоћ или дечији додатaк или увећани додатак за помоћ и негу другог лица;
3) здравствено стање чланa домаћинства.

У односу на број чланова домаћинства, укупан месечни приход домаћинства може бити највише:
1) за домаћинства са једним чланом до 21.074,68 динара;
2) за домаћинства са два члана до 33.402,13 динара;
3) за домаћинства са три члана до 45.729,58 динара;
4) за домаћинства са четири члана до 58.057,03 динара;

5) за домаћинства са пет чланова до 70.384,48 динара;
6) за домаћинства са шест чланова до 82.711,93 динара;
7) за домаћинства са више од шест чланова за сваког додатног члана додаје се: 12.327,45 динара.

Имовно стање подразумева да домаћинство не поседује другу стамбену јединицу осим стамбене јединице максималне површине која одговара броју чланова домаћинства.

Укупна површина стамбене јединице је:
1) за једночлано домаћинство до 40 m²;
2) за двочлано домаћинство до 58 m²;
3) за трочлано домаћинство до 66 m²;
4) за четворочлано домаћинство до 74 m²;
5) за петочлано домаћинство до 87 m²;
6) за шесточлано и веће домаћинство до 96 m².

Сеоско домаћинство може имати у својини једну стамбену јединицу и стиче статус енергетски угроженог купца без обзира на површину те стамбене јединице.У случају да подносилац захтева нема уговор о снабдевању електричном енергијом, односно уколико рачун не гласи на његово име, уз захтев се прилаже уговор, јавна исправа или други документ којим се доказује по ком правном основу домаћинство борави у стамбеној јединици у којој је купац по уговору о снабдевању електричном енергијом друго лице (уговор о закупу стана, одлука суда и сл.).

Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца подноси домаћинство органу јединице локалне самоуправе надлежном за послове социјалне заштите у месту пребивалишта.
Захтев на обрасцу ЗЕУК1, односно за кориснике који право остварују због здравственог стања на обрасцу ЗЕУК2, објављује се на интернет страници Министарства и на интернет страници јединица локалне самоуправе. Образац захтева може се добити у просторијама месних канцеларија, као и у Услужном центру у згради Општине Тител, ул. Главна бр.1.