Izaberite stranicu

Обавештење о упису деце у Припремни предшколски програм

Одељење за послове органа општине ,општу управу , друштвене делатности и заједничке послове  Општинске управе општине Тител, на основу члана 23. став 1. Закона о предшколском  васпитању и образовању („Сл.гласник РС“, број 18/2010 , 101/2017, 10/2019 , 86/2019-др.закон, и 129/2021),

ОБАВЕШТАВА

родитеље деце стасале за упис у Припремни предшколски програм

на територији општине Тител у школској 2024/2025

Да се у предшколску установу (забавиште) уписују сва деца пред полазак у школу. Родитељ односно старатељ, пријављује дете за упис у предшколску установу ради похађања Припремног предшколског програма.

У припремну предшколску групу, односно Припремни предшколски програм за школску 2024/2025 годину, уписују се деца која на дан почетка школске године ( 01. септембра 2024. године) имају пет и по до шест и по година, односно деца рођена од 01.03.2018. до 01.03.2019. године.

Пријављивање деце ће се обављати у периоду од 01.04.2024. до 30.04.2024. године, преко портала: http:/www. euprava.gov.rs ( eВРТИЋ)

Сва документа која су до сада била потребна за пријаву замениће образац захтева.

Особа за контакт у ПУ “Плави чуперак“: Нада Хорват, моб. тел. 069704774 или путем имејла: nadatopic021@gmail.com

Родитељ, односно други законски заступник одговоран је за упис детета у Предшколски припремни програм и за редовно похађање .

Према члану 194. Закона о основама система образовања и васпитања „Службени гласник РС“ број 88/2017, 27/2018-др.закони , 6/2020, 129/2021 и 92/2023), новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај родитељ, односно други законски заступник за повреду обавезе уписа детета у предшколски припремни програм или ако дете без оправданог разлога не похађа припремни предшколски програм.