Odeljenjem za prostorno planiranje, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine rukovodi rukovodilac odeljenja master pravnik, Milana Đurić.

Milana Đurić
Master pravnik
Rukovodilac Odeljenja za prostorno planiranje, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine

Rođena je 1983. godine u Novom Sadu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu.

Milana Đurić
Rukovodilac Odeljenja za prostorno planiranje, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine
Kontakt telefon: 021/2960–186, lokal 13
Imejl: milana@opstinatitel.rs

Rukovodilac odeljenja organizuje rad i obezbeđuje zakonito i efikasano obavljanje poslova odeljenja, stara se o pravilnoj raspodeli predmeta i poslova iz nadležnosti odeljenja i ispunjavanju radnih obaveza zaposlenih.

Rukovodilac Odeljenja za prostorno planiranje, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine neposredno rukovodi radom Odeljenja i odgovara za izvršenje poslova iz delokruga odeljenja. Organizuje i obezbeđuje zakonito i efikasno obavljanje poslova iz delokruga odeljenja, zaprima i raspoređuje predmete iz delokruga odeljenja, donosi i potpisuje pojedinačna akta iz delokruga odeljenja kojom rukovodi, potvrđuje i potpisuje fakture o osnovanosti, opravdanosti i izvršenosti ugovorenih poslova, izvršenih radova, pruženih usluga, preuzete robe i materijala i drugo za poslove i obaveze iz delokruga odeljenja, obavlja najsloženije poslove iz delokruga rada odeljenja, prati propise iz nadležnosti odeljenja i vrši druge poslove i zadatke utvrđene aktima organa opštine, koordinira rad sa drugim odeljenjima. Neposredno učestvuje u rešavanju najsloženijih predmeta iz nadležnosti odeljenja i potpisuje sva pojedinačna akta koja nastaju u radu odeljenja. Vrši nadzor nad radom zaposlenih u odeljenju i daje im stručna uputstva za rad, vodi evidenciju prisutnosti zaposlenih u odeljenju. Izrađuje i obezbeđuje izradu nacrta i predloga opštih i drugih akata iz delokruga odeljenja za organe opštine i druge nadležne organe, priprema predloge strateških dokumenata i prati sprovođenje strateškoplanskih dokumenata iz delokruga odeljenja, učestvuje u definisanju prioriteta za plansko uređivanje na teritoriji opštine, daje odgovore, informacije i izveštaje o pitanjima iz rada odeljenja, učestvuje u realizaciji projekata od interesa za razvoj opštine, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Opštinske uprave i Predsednika opštine.

U izvršavanju poslova odeljenja, rukovodilac odeljenja je u obavezi da se pridržava naloga načelnika Opštinske uprave.

Rukovodilac odeljenja za svoj rad odgovara načelniku Opštinske uprave.