Odeljenjem za privredu, lokalno-ekonomski razvoj i stambeno-komunalne poslove rukovodi rukovodilac odeljenja diplomirani inženjer proizvodnog menadžmenta, Goran Stanojković.

Goran Stanojković
Diplomirani inženjer proizvodnog menadžmenta
Rukovodilac Odeljenja za privredu, lokalno-ekonomski razvoj i stambeno-komunalne poslove

goran stanojkovic

Rođen je 1979. godine u Zrenjaninu. Diplomirao je na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu.

Oženjen je i otac dvoje dece.

Goran Stanojković
Rukovodilac Odeljenja za privredu, lokalno-ekonomski razvoj i stambeno-komunalne poslove
Kontakt telefon: 021/2960–186, lokal 17
Imejl: gstanojkovic@opstinatitel.rs

Rukovodilac odeljenja organizuje rad i obezbeđuje zakonito i efikasano obavljanje poslova odeljenja, stara se o pravilnoj raspodeli predmeta i poslova iz nadležnosti odeljenja i ispunjavanju radnih obaveza zaposlenih.

Rukovodilac Odeljenja za privredu, lokalno-ekonomski razvoj i stambeno-komunalne poslove neposredno rukovodi radom Odeljenja i odgovara za izvršenje poslova iz delokruga odeljenja. Organizuje i obezbeđuje zakonito i efikasno obavljanje poslova iz delokruga odeljenja, zaprima i raspoređuje predmete iz delokruga odeljenja, donosi i potpisuje pojedinačna akta iz delokruga odeljenja kojom rukovodi, potvrđuje i potpisuje fakture o osnovanosti, opravdanosti i izvršenosti ugovorenih poslova, izvršenih radova, pruženih usluga, preuzete robe i materijala i drugo za poslove i obaveze iz delokruga odeljenja, obavlja najsloženije poslove iz delokruga rada odeljenja, prati propise iz nadležnosti odeljenja i vrši druge poslove i zadatke utvrđene aktima organa opštine, koordinira rad sa drugim odeljenjima. Neposredno učestvuje u rešavanju najsloženijih predmeta iz nadležnosti odeljenja i potpisuje sva pojedinačna akta koja nastaju u radu odeljenja. Vrši nadzor nad radom zaposlenih u odeljenju i daje im stručna uputstva za rad, vodi evidenciju prisutnosti zaposlenih u odeljenju. Izrađuje i obezbeđuje izradu nacrta i predloga opštih i drugih akata iz delokruga Odeljenja za organe opštine i druge nadležne organe. Prati stanje u oblasti privrede i lokalnog ekonomskog razvoja kao i realizaciju utvrđenih politika u tim oblastima i predlaže podsticajne mere za njihovo unapređenje, ostvaruje saradnju sa nadležnim ustanovama i institucijama na opštinskom, regionalnom i republičkom nivou u cilju usaglašavanja mera za brži privredni razvoj opštine. Analizira, prikuplja i obrađuje informacije i podatke potrebne za pripremu i realizaciju Plana kapitalnih ulaganja, priprema projekte koji se odnose na kapitalna ulaganja u javnu infrastrukturu, definiše projektne zadatake za izradu projektne dokumentacije, uvođenje izvođača u posao u ime investitora, izveštava o obimu i kvalitetu izvršenih poslova, stara se o blagovremenoj dinamici realizacije projekta u skladu sa definisanim rokovima, izrađuje dinamičke planove ostvarenja investicija, ostvaruje komunikaciju sa izvođačima radova i stručnim nadzorom, vrši proveru građevinske dokumentacije – privremenih i okončane situacije, prati realizaciju izvođenja građevinskih radova i vrši prijem obavljenih radova, daje stručna uputstva za sprovođenje akata, prati konkurse i učestvuje u izradi i realizaciji projekata iz oblasti lokalnog i ekonomskog razvoja, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Opštinske uprave i Predsednika opštine.

U izvršavanju poslova odeljenja, rukovodilac odeljenja je u obavezi da se pridržava naloga načelnika Opštinske uprave.

Rukovodilac odeljenja za svoj rad odgovara načelniku Opštinske uprave.