Odeljenjem za poslove organa opštine, opštu upravu, društvene delatnosti i zajedničke poslove rukovodi rukovodilac odeljenja diplomirani pravnik, Gordana Živković.

Gordana Živković
Diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom
Rukovodilac Odeljenja za poslove organa opštine, opštu upravu, društvene delatnosti i zajedničke poslove

gordana zivkovic

Rođena je 1964. godine u Prištini. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Prištini.

Gordana Živković
Rukovodilac Odeljenja za poslove organa opštine, opštu upravu, društvene delatnosti i zajedničke poslove
Kontakt telefon: 021/2960–186, lokal 12
Imejl: gzivkovic@opstinatitel.rs

Rukovodilac odeljenja organizuje rad i obezbeđuje zakonito i efikasano obavljanje poslova odeljenja, stara se o pravilnoj raspodeli predmeta i poslova iz nadležnosti odeljenja i ispunjavanju radnih obaveza zaposlenih.

Rukovodilac Odeljenja za poslove organa opštine, opštu upravu, društvene delatnosti i zajedničke poslove neposredno rukovodi radom Odeljenja i odgovara za izvršenje poslova iz delokruga odeljenja. Organizuje i obezbeđuje zakonito i efikasno obavljanje poslova iz delokruga odeljenja, zaprima i raspoređuje predmete iz delokruga odeljenja, donosi i potpisuje pojedinačna akta iz delokruga odeljenja kojom rukovodi, potvrđuje i potpisuje fakture o osnovanosti, opravdanosti i izvršenosti ugovorenih poslova, izvršenih radova, pruženih usluga, preuzete robe i materijala i drugo za poslove i obaveze iz delokruga odeljenja, obavlja najsloženije poslove iz delokruga rada odeljenja, prati propise iz nadležnosti odeljenja, pruža sve potrebne informacije vezane za poslove uprave i vrši druge poslove i zadatke utvrđene aktima organa opštine, koordinira rad sa drugim odeljenjima. Neposredno učestvuje u rešavanju najsloženijih predmeta iz nadležnosti odeljenja i potpisuje sva pojedinačna akta koja nastaju u radu odeljenja. Vrši nadzor nad radom zaposlenih u odeljenju i daje im stručna uputstva za rad, vodi evidenciju prisutnosti zaposlenih u odeljenju. Izrađuje i obezbeđuje izradu nacrta i predloga opštih i drugih akata iz delokruga odeljenja za organe opštine i druge nadležne organe. Prati konkurse iz nadležnosti odeljenja, raspoređuje poslove vezano za konkurse na zaposlene unutar odeljenja, i kontroliše rad zaposlenih na pripremi projektnih zadataka, sarađuje sa zaposlenima na pripremi projekata. Rešava u prvom stepenu po žalbama na rešenja iz delokruga nadležnosti odeljenja i daje pravne savete strankama iz delokruga nadležnosti odeljenja, sprovodi poslove iz domena kulture, zaštite prava pacijenata i druge poslove koji su izvornog karaktera ili povereni opštini, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Opštinske uprave i Predsednika opštine.

U izvršavanju poslova odeljenja, rukovodilac odeljenja je u obavezi da se pridržava naloga načelnika Opštinske uprave.

Rukovodilac odeljenja za svoj rad odgovara načelniku Opštinske uprave.