Odeljenjem za finansije, budžet, utvrđivanje i naplatu lokalnih javnih prihoda rukovodi rukovodilac odeljenja diplomirani ekonomista-menadžer u trgovini, Aleksandar Kutuzov.

Aleksandar Kutuzov
Diplomirani ekonomista-menadžer u trgovini
Rukovodilac Odeljenja za finansije, budžet, utvrđivanje i naplatu lokalnih javnih prihoda

aleksandar kutuzov

Rođen je 1981. godine u Novom Sadu. Diplomirao je na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo “Janićije i Danica Karić”.

Oženjen je i otac jednog deteta.

Aleksandar Kutuzov
Rukovodilac Odeljenja za finansije, budžet, utvrđivanje i naplatu lokalnih javnih prihoda
Kontakt telefon: 021/2960–186, lokal 20
Imejl: aleksandar.kutuzov@opstinatitel.rs

Rukovodilac odeljenja organizuje rad i obezbeđuje zakonito i efikasano obavljanje poslova odeljenja, stara se o pravilnoj raspodeli predmeta i poslova iz nadležnosti odeljenja i ispunjavanju radnih obaveza zaposlenih.

Rukovodilac Odeljenja za finansije, budžet, utvrđivanje i naplatu lokalnih javnih prihoda neposredno rukovodi radom Odeljenja i odgovara za izvršenje poslova iz delokruga odeljenja. Organizuje i obezbeđuje zakonito i efikasno obavljanje poslova iz delokruga odeljenja, zaprima i raspoređuje predmete iz delokruga odeljenja, donosi i potpisuje pojedinačna akta iz delokruga odeljenja kojom rukovodi, potvrđuje i potpisuje fakture o osnovanosti, opravdanosti i izvršenosti ugovorenih poslova, izvršenih radova, pruženih usluga, preuzete robe i materijala i drugo za poslove i obaveze iz delokruga odeljenja, obavlja najsloženije poslove iz delokruga rada odeljenja, prati propise iz nadležnosti odeljenja i vrši druge poslove i zadatke utvrđene aktima organa opštine, koordinira rad sa drugim odeljenjima. Neposredno učestvuje u rešavanju najsloženijih predmeta iz nadležnosti odeljenja i potpisuje sva pojedinačna akta koja nastaju u radu odeljenja. Vrši nadzor nad radom zaposlenih u odeljenju i daje im stručna uputstva za rad, vodi evidenciju prisutnosti zaposlenih u Odeljenju. Izrađuje i obezbeđuje izradu nacrta i predloga opštih i drugih akata iz delokruga Odeljenja za organe opštine i druge nadležne organe. Obavlja najsloženije analitičke poslove iz oblasti praćenja i izvršenja budžeta Opštine koji obuhvataju naplatu primanja budžeta, plaćanje iz budžeta, daje predloge za donošenje rešenja o korišćenju tekuće budžetske rezerve i stalne budžetske rezerve. Obavlja najsloženije poslove iz oblasti finansija. Obavlja finansijsko planiranje koje obuhvata projekcije i praćenje priliva na konsolidovani račun trezora Opštine, kao i definisanje tromesečnih ili mesečnih kvota preuzetih obaveza i plaćanja. U okviru poslova i zadataka Odeljenja, prati priliv sredstava budžeta i njegovo izvršenje; izrađuje periodične i završne račune; stara se o stručnom i blagovremenom vođenju upravnog postupka; vrši praćenje propisa iz nadležnosti odeljenja. Izdaje uputstva za pripremu nacrta budžeta opštine. Razmatra finansijske planove korisnika budžetskih sredstava i priprema predlog budžeta. Organizuje, koordinira rad i učestvuje u izradi budžeta, upravlja radom na njegovoj izradi, upravlja gotovinskim sredstvima, kontroliše rashode i upravljanje dugom. Kontroliše plan izvršenja budžeta direktnih korisnika budžetskih sredstava, vrši eventualne korekcije i prosleđuje korigovani plan trezoru radi izvršenja budžeta i uprvljanje gotovinskim sredtvima. Kontroliše preuzete obaveze radi utvrđivanja usklađenosti sa donetim budžetom, odobrava ih i prosleđuje odobrene preuzete obaveze trezoru radi izvršenja budžeta. Prati primanje i izdatke budžeta, sastavlja izveštaje o naplati izvornih prihoda i daje predloge za poboljšanje naplate, daje preporuke direktnim korisnicima budžetskih sredstava. Obavlja i druge poslove u skladu sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu. Prati primenu propisa iz oblasti finansijske kontrole i organizuje internu i eksternu kontrolu budžeta. Kontroliše upravljanje sredstvima na konsolidovanom računu trezora lokalne vlasti na koji se uplaćuju prihodi i sa kojeg se vrše plaćanja iz budžeta koje obuhvata upravljanje likvidnošću, upravljanje finansijskim sredstvima i upravljanje primanjima od zaduživanja, odnosno upravljanje dugom. Prati efekte primene opštinskih propisa kojima se utvrđuju izvorni prihodi opštine, sastavlja periodične izveštaje za potrebe Opštinskog veća i Skupštine opštine i predlaže izmene važećih i donošenje novih opštinskih propisa, obavlja i druge poslove koji su regulisani zakonom i drugim propisima iz delokruga rada odeljenja, prati propise iz nadležnosti odeljenja, daje mišljenja u vezi sa istima i ukazuje na promene propisa iz nadležnosti odeljenja. Priprema podatke iz nadležnosti ovog odeljenja potrebne za pripremu predloga finansijskog plana direktnih korisnika budžeta opštine na osnovu smernica i uputstva za pripremu budžeta opštine u predviđenim rokovima. Izrađuje normativna akta iz navedenih oblasti i vrši i druge stručne poslove za potrebe organa opštine, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Opštinske uprave i Predsednika opštine.

U izvršavanju poslova odeljenja, rukovodilac odeljenja je u obavezi da se pridržava naloga načelnika Opštinske uprave.

Rukovodilac odeljenja za svoj rad odgovara načelniku Opštinske uprave.