Председник Скупштине општине Тител
Весна Кнежевић
Правник из Титела

Имејл: vesna.knezevic@opstinatitel.rs
Телефон: (+381) 21 860 186
Факс: (+381) 21 861 553

Председник Скупштине представља, организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са председником општине и Општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која Скупштина доноси и обавља друге послове утврђене законом, Статутом, одлуком и Пословником о раду.

Заменик председника Скупштине општине Тител
Ђуро Кукрић
Машински техничар из Шајкаша

Имејл: djurok@opstinatitel.rs
Телефон: (+381) 21 860 186
Факс: (+381) 21 861 553

Председник скупштине има заменика који га мења у случају његове одсутности, спречености да обавља своју дужност или на основу посебног овлашћења.

Секретар Скупштине општине Тител
Љиљана Ћипровац
Дипломирани правник из Шајкаша

Имејл: ljiljana@opstinatitel.rs
Телефон: (+381) 21 860 186
Факс: (+381) 21 861 553

Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница скупштине и њених радних тела.