Kabinetom predsednika opštine rukovodi šef Kabineta predsednika opštine, Radomir Mišljenović.

Radomir Mišljenović
Menadžer
Šef Kabineta predsednika opštine

radomir misljenovic

Rođen je 1986. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Diplomirao je na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu.

Oženjen je i otac dva deteta.

Radomir Mišljenović
Šef Kabineta predsednika opštine
Kontakt telefon: 021/2960–186, lokal 17
Imejl: radomir.misljenovic@opstinatitel.rs

Šef Kabineta predsednika opštine neposredno rukovodi kabinetom Predsednika Opštine, organizuje i obezbeđuje zakonito i efikasno obavljanje poslova iz delokruga kabineta; odgovoran je za zakonito i efikasno obavljanje kabinetskih poslova; vrši stručne i organizacione poslove koji se odnose na pripremanje rada Predsednika Opštine, obradu usvojenih akata, uređenje, evidentiranje i čuvanje izvornih akata i dokumenata o radu predsednika opštine; pruža i ostvaruje kontakt sa odborničkim grupama i odbornicima u izradi predloga koje podnose Predsedniku Opštine, prima pismena naslovljena na Predsednika Opštine, vodi evidenciju i blagovremeno obaveštava Predsednika Opštine; obavlja protokolarne poslove za Predsednika Opštine; obavlja poslove prijema podnesaka za predsednika opštine i sve administrativne poslove vezano za prepisku predsednika opštine; pomaže Predsedniku opštine u obavljanju svih poslova koji su u nadležnosti Predsednika opštine i kabineta, obavlja i druge poslove po nalogu Predsednika opštine.

Šef Kabineta predsednika opštine za svoj rad odgovara predsedniku opštine.