Predsednik opštine Titel
Dragan Božić
Magistar farmacije

Imejl: bozic@opstinatitel.rs
Telefon: (+381) 21 860 186
Faks: (+381) 21 861 553

Predsednik opštine:

 1. predstavlja i zastupa opštinu;
 2. predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština;
 3. predlaže Skupštini izbor i razrešenje zamenika predsednika opštine i članova Opštinskog veća;
 4. predstavlja Opštinsko veće, organizuje njegov rad, saziva i vodi sednice, predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Opštinsko veće i daje zaduženja članovima Opštinskog veća;
 5. postavlja svoje pomoćnike;
 6. naredbodavac je za izvršenje budžeta opštine;
 7. donosi odluku o kratkoročnom zaduživanju;
 8. predlaže Skupštini donošenje akta o javnom zaduživanju;
 9. odlučuje o korišćenju tekuće i stalne budžetske rezerve u skladu sa zakonom;
 10. odlučuje o promeni godišnje aproprijacije budžetskih korisnika i utvrđuje kvote, u skladu sa zakonom i odlukom o budžetu opštine;
 11. daje saglasnost na finansijske planove budžetskih korisnika;
 12. podnosi zahteve i prijave nadležnim državnim i drugim organima i organizacijama, po raspisanim konkursima i drugim pozivima, za finansiranje programa i projekata od značaja za opštinu, u skladu sa zakonom i odlukom o budžetu opštine;
 13. daje saglasnost na opšte akte budžetskih korisnika kojima se uređuje broj i struktura zaposlenih, ako zakonom ili ovim Statutom nije drugačije utvrđeno;
 14. zaključuje kolektivne ugovore za javna preduzeća i javne službe čiji je osnivač opština;
 15. obustavlja od primene odluku Opštinskog veća za koju smatra da nije saglasna zakonu;
 16. usmerava i usklađuje rad Opštinske uprave;
 17. određuje poslove iz nadležnosti Opštinske uprave čije će se vršenje organizovati u mesnim zajednicama, kao i način i mesto njihovog vršenja, na predlog načelnika Opštinske uprave;
 18. donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom, statutom, propisom ili drugim opštim aktom Skupštine;
 19. podnosi žalbu Ustavnom sudu Republike Srbije ako se pojedinačnim aktima ili radnjom državnog organa ili organa jedinice lokalne samouprave onemogućava vršenje nadležnosti opštine;
 20. podnosi zahtev nadležnom organu Republike Srbije i Autonomne Pokrajine Vojvodine kojim traži dostavljanje obaveštenja o merama koje preduzimaju ili nameravaju da preduzimaju u izvršavanju zakona i drugih propisa, o zaštiti ustavnosti i zakonitosti, pojavama koje ih narušavaju i o merama za njihovo otklanjanje, o ostvarivanju prava građana na lokalnu samoupravu, kao i o drugim pitanjima od neposrednog interesa za ostvarivanje sistema lokalne samouprave i za rad organa opštine;
 21. zaključuje ugovore o pribavljanju i raspolaganju nepokretnostima u opštinskoj svojini na osnovu odluke nadležnog organa opštine;
 22. vrši i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom ili aktom Skupštine.

Zamenik predsednika opštine Titel
Marinko Trivunović
Mašinski tehničar

Imejl: marinkot@opstinatitel.rs
Telefon: (+381) 21 860 186
Faks: (+381) 21 861 553

Predsednik opštine ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost.