Načelnik Opštinske uprave
Sonja Pejakić-Antić
Diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom

sonja pejakic antic nacelnica opstinske uprave titel

Rođena je 1978. godine u Nišu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu.
Udata je i majka jednog deteta.

Sonja Pejakić-Antić
Načelnik Opštinske uprave opštine Titel
Kontakt telefon: 021/2960-186, lokal 14
Imejl:
sonja.pejakic.antic@opstinatitel.rs

Opštinskom upravom rukovodi načelnik Opštinske uprave. Načelnik Opštinske uprave predstavlja i zastupa Opštinsku upravu.
Načelnik Opštinske uprave organizuje rad Opštinske uprave i obezbeđuje njeno funkcionisanje kao jedinstvenog organa, donosi opšte i pojedinačne akte iz nadležnosti Opštinske uprave; donosi pojedinačna akta o raspoređivanju zaposlenih na radna mesta u skladu sa njihovom stručnom spremom i radnim iskustvom; donosi pojedinačna akta o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu plata; odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Opštinskoj upravi, u skladu za zakonom kojim se uređuje radni odnos u organima lokalne samouprave, kolektivnim ugovorom i opštim aktima Opštinske uprave; obrazuje komisije i druga radna tela za obavljanje poslova iz nadležnosti Opštinske uprave i vrši i druge poslove za koje je nadležan po odredbama zakona, Statuta opštine i drugim propisima.
Načelnik Opštinske uprave za svoj rad i za rad Opštinske uprave odgovara Skupštini opštine i Opštinskom veću.
Rešenje o postavljanju načelnika Opštinske uprave možete preuzeti ovde.

Načelnik Opštinske uprave ima zamenika, koji ga menja u njegovom odsustvu i pruža pomoć i podršku u usmeravanju i organizaciji rada opštinske uprave.

Zamenik načelnika Opštinske uprave
Miodrag Aćimović
Diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom

miodrag acimovic zamenik nacelnika opstinske uprave titel

Rođen je 1978. godine u Sanskom Mostu, Bosna i Hercegovina. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu.
Oženjen je i otac jednog deteta.

Miodrag Aćimović
Zamenik načelnika Opštinske uprave opštine Titel
Kontakt telefon: 021/2960–186, lokal 14
Imejl: zamnacelnika@opstinatitel.rs

Zamenik načelnika Opštinske uprave zamenjuje načelnika Opštinske uprave u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost i pruža mu pomoć i podršku u usmeravanju i organizovanju rada opštinske uprave.
Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Opštinske uprave možete preuzeti ovde.

Opštinska uprava je organizovana kao jedinstveni organ.

Poslovi Opštinske uprave su:

  1. priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština opštine, Predsednik opštine i Opštinsko veće;
  2. izvršava odluke i druge akte Skupštine opštine, Predsednika opštine i Opštinskog veća;
  3. rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine;
  4. obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine opštine;
  5. izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno Opštini;
  6. obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština opštine, Predsednik opštine i Opštinsko veće.