Статут општине Тител

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Тител

Правилник о измени и допуни правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Тител

Одлука о организацији Општинске управе општине Тител

Одлука о максималном броју запослених у организационим облицима система локалне самоуправе општине Тител за 2017. годину

Одлука о матичним подручјима на територији општине Тител

Списак одељења са именима и презименима запослених руководиоца

Списак овлашћених лица за вођење управног поступка

Упутство за поступање у складу са чланом 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16)

Обавештење о прибављању података из службених евиденција

Образац изјаве

Решење о образовању Жалбене комисије у општини Тител

Решењa – јавно достављање

Решење о постављању начелника Општинске управе

Обавештење – процена утицаја на животну средину

Обавештење – процена утицаја на животну средину

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

Обавештење о донетом Решењу о потреби и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину

Обавештење – процена утицаја на животну средину

Обавештење о поднетом захтеву за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину

Нетехнички краћи приказ студије о процени утицаја на животну средину

Студија о процени утицаја на животну средину