Teritorija opštine locirana je na krajnjem jugoistoku Bačke.

Teritorija opštine ima površinu od 270 km2 od čega je 190 km2 obradivo poljoprivredno zemljište.
Opštinu sačinjavaju šest naseljenih mesta i to: Titel, Lok, Vilovo, Gardinovci, Šajkaš i Mošorin.
geografski polozaj opstina titelTeritorija opštine Titel prostire se na krajnjem jugoistoku Bačke, između Dunava i Tise. Ona ima oblik nepravilnog kvadrata sa jasno izdvojenim granicama na istoku i jugu koje čine Tisa i Dunav, dok su zapadna i severna granica više konvencionalne i povučene po linijama kojima idu granice hatara pograničnih mesta.
Iako dve velike reke ograničavaju titelsku opštinu sa dve strane, ipak su samo dva naselja na rekama dok su ostala, manje ili višs, udaljena od reka. Titel je neposredno uz desnu obalu Tise i uspešno može da koristi ovaj rečni put. Gardinovci, kao drugo mesto na reci, već ne može tako uspešno da koristi Dunav, pošto su izgrađeni na rukavcu Dunava koji bi mogao biti plovan samo pri vrlo visokim vodostajima. Mošorin i Lok su znatno dalje od reka, a Vilovo i Šajkaš su izrazito kopnena naselja.
Sem plovne Tise i plovnog Dunava koji je opkoljavaju kao granične reke, kroz titeloku opštinu prolaze još dva važnija puta. Jedan vezuje Novi Sad preko Šajkaša i Titela sa Zrenjaninom, a drugi opet Novi Sad preko Šajkaša i Žablja opet sa Zrenjaninom. Ova dva puta pored plovnih reka veoma povoljno utiču na pogodnost položaja titeleke opštine, jer omogućavaju lakšu vezu opštine sa ostalim svetom, prvenstveno sa Novim Sadom i Zrenjaninom, a preko Dunava i sa Beogradom.
Prema svemu, dakle, blagodareći železničkom i drumskom mostu na Tisi kod Titela, opština je zaista u povoljnoj situaciji, jer kopneni saobraćaj lako premošćava prostranu reku Tisu. Jedino prema Sremu titeloka opština nema kopnene (suvozemne) veze, pošto je najbliži most na Dunavu tek kod Kovilja i to 25 kilometara uzvodno od ušća Tise u Dunav.
Povoljnost položaja ogleda se još u nekim elementima. Hidrografsko-klimatski uslovi su dosta povoljnti za život stanovništva. Klima je umereno kontinentalna. Ima dovoljno toplote i taloga. Zime su, takođe, dovoljno hladne, što je opet veoma značajno za uništavanje biljnih parazita i drugih štetočina. Sem toga izdanska voda je dosta plitka pa je moguća i raznovrsnija flora i bogatija vegetacija.
Najzad, sa takvim ekološkim uslovima teritorija opštine Titel raspolaže i izvrsnim uslovima za život stanovništva. Arheološki logaliteti na lesnoj terasi i na Titelskom bregu ubedljiv su dokaz da je život postojao i u starijim geološkim periodima kada su ritovi bili zamočvareni, muljeviti i često plavljeni visokim rečnim vodama.

Granice opštine

Istočnu granicu čini Tisa koja na čitavom sektoru ima dosta pravilan tok razvijajući samo jedan veoma otvoren meandar kojim obilazi Titelski breg. Na istočnoj strani Tise prostire se teritorija opštine Zrenjanin sa kojom titeloka opština održava vezu preko drumsko-železničkog mosta kod Titela.
Južnu granicu čini Dunav koji takođe ima dosta pravilan tok. Ipak na graničnom sektoru on se razliva u rukavce sa kojima opkoljava Gardinovačku i Ločku adu. Južno od Dunava, u Sremu, prostire se opština Stara Pazova i opština Inđija. Sa ovim opštinama titelska opština nema nikakve veze, pošto ne postoji ni jedan most kaji bi ih vezivao preko Dunava.
Zapadna granica je skoro pravolinijska i povučena je po zapadnim dranicama seoskih hatara Gardinovaca i Šajkaša. Na drugoj strani ove granice, prostire se bivša opština Novi Sad, a sada opština Slavija.
Severna granica opštine se poklapa sa severnim hatarskim granicama Šajkaša i Mošorina. U susedstvu ova dva sela nalazi se teritorija žabaljske opštine sa kojom se od Šajkaša održava drumska veza sa Žabljem.
Prema svemu, dakle, istočna i južna granica su prirodne a zapadna i severna su neprirodne ili veštačke.

Veličina opštine

Teritoriju titelske opštine čine hatari šest većih i manjih naselja i to: Titela, Loka, Gardinovaca, Vilova, Šajkaša i Mošorina. U opisanim granicama hatari ovih naselja obuhvataju 263,5 kvadratna kilometra.
Prema veličini teritorije titelska opština spada u grupu najmanjih opština u Vojvodiii.
Veličine hatara naselja titeleke opštine veoma su različite. Najveći hatar ima Titel (68,6 km2) zatim Mošorin (68,0 km 2), Šajkaš (38,6 km2), Gardinovci (32,5 km2), Lok (29,6 km2 i Vilovo (26,1 km2 ). Prema broju stanovnika titelska opština je takođe jedna od najmanjih u Vojvodini. Sa 16.364 žitelja ona je na devetom mestu od kraja.