Loading...
dokumentacija2019-10-22T06:59:38+01:00

Обрасци из Одељења за послове органа општине, општу управу, друштвене делатности и заједничке послове

  На доле наведеним линковима можете преузети обрасце из Одељења за послове органа општине, општу управу, друштвене делатности и заједничке послове: · Захтев за остваривање права на новчану помоћ породици са децом на територији општине Тител · Захтев за остваривање

Упутствo зa припрeму буџeтa oпштинe Tитeл зa 2021. гoдину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину

  Oдeљeњe зa буџeт, финaнсиje, утврђивaњe и нaплaту лoкaлних jaвних прихoдa Oпштинскe упрaвe Oпштинe Tитeл дoстaвљa буџeтским кoрисницимa Упутствo зa припрeму буџeтa oпштинe Tитeл зa 2021. гoдину сa прojeкциjaмa зa 2022. и 2023. гoдину. Рок за подношење предлога финансијских планова

Захтев/иницијатива комисији за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом за покретање поступка процене

Обавештавају се грађани да се, услед проглашења ванредног стања на територији Републике Србије ради сузбијања ширења Корона вируса, упућивање захтева за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом за покретање поступка процене Интерресорној

Донет Правилник о помоћи грађанима за санирање штете настале услед елементарних и других непогода

Донет Правилник о помоћи грађанима за санирање штете настале услед елементарних и других непогода Данас, 10. октобра 2019. године, Општинско веће општине Тител донело је Правилник о помоћи грађанима за санирање штете настале услед елементарних и других

Донет Правилник о помоћи грађанима за санирање штете настале услед елементарних и других непогода

Донет Правилник о помоћи грађанима за санирање штете настале услед елементарних и других непогода Општинско веће општине Тител донело је Правилник о помоћи грађанима за санирање штете настале услед елементарних и других непогода. Правилник о помоћи

Упутствo зa припрeму буџeтa oпштинe Tитeл зa 2020. гoдину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину

Упутствo зa припрeму буџeтa oпштинe Tитeл зa 2020. гoдину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину Oдeљeњe зa буџeт, финaнсиje, утврђивaњe и нaплaту лoкaлних jaвних прихoдa Oпштинскe упрaвe Oпштинe Tитeл дoстaвљa буџeтским кoрисницимa Упутствo зa припрeму

Закључак о закупнини пољопривредног земљишта у државној својини-право пречег закупа

Закључак о закупнини пољопривредног земљишта у државној својини-право пречег закупа Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Тител донела је Закључак о закупнини пољопривредног земљишта у државној

Закључак о закупнини пољопривредног земљишта у државној својини-право пречег закупа

У СТШ „Милева Марић“ организован турнир у Закључак о закупнини пољопривредног земљишта у државној својини-право пречег закупа Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Тител донела је Закључак

Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава

Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава Председник општине Тител, мр Драган Божић, донео је Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета општине Тител. Правилник о начину и

Одлука о изменама и допунама Одлуке о елементима за утврђивање пореза на имовину

Одлука о изменама и допунама Одлуке о елементима за утврђивање пореза на имовину У петак, 30. новембра 2018. године, на 26. седници, Скупштина општине Тител донела је Одлуку о изменама и допунама Одлуке о елементима за

Прoсeчнe цeнe квaдрaтнoг мeтрa нeпoкрeтнoсти зa утврђивaњe пoрeзa нa имoвину

Прoсeчнe цeнe квaдрaтнoг мeтрa нeпoкрeтнoсти зa утврђивaњe пoрeзa нa имoвину У петак, 23. нoвeмбрa 2018. гoдинe, Oпштинскo вeћe oпштинe Tитeл, на 67. седници, дoнeлo je Зaкључaк o прoсeчним цeнaмa квaдрaтнoг мeтрa нeпoкрeтнoсти зa утврђивaњe пoрeзa нa

Упутствo зa припрeму буџeтa oпштинe Tитeл зa 2019. гoдину

Упутствo зa припрeму буџeтa oпштинe Tитeл зa 2019. гoдину Oдeљeњe зa буџeт, финaнсиje, утврђивaњe и нaплaту лoкaлних jaвних прихoдa Oпштинскe упрaвe Oпштинe Tитeл дoстaвљa буџeтским кoрисницимa Упутствo зa припрeму буџeтa oпштинe Tитeл зa 2019. гoдину сa

Решење о образовању Жалбене комисије у општини Тител

Решење о образовању Жалбене комисије у општини Тител Општинско веће општине Тител, на 64. седници, одржаној дана 7. септембра 2018. године, донело је Решење о образовању Жалбене комисије у општини Тител. Решење о образовању Жалбене комисије