ОГЛАСНА ТАБЛА

преузми докуменат

Статут општине Тител

преузми докуменат

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Тител

преузми докуменат

Правилник о измени и допуни правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Тител

преузми докуменат

Одлука о организацији Општинске управе општине Тител

преузми докуменат

Одлука о максималном броју запослених у организационим облицима система локалне самоуправе општине Тител за 2017. годину

преузми докуменат

Одлука о матичним подручјима на територији општине Тител

преузми докуменат

Списак одељења са именима и презименима запослених руководиоца

преузми докуменат

Списак овлашћених лица за вођење управног поступка

преузми докуменат

Упутство за поступање у складу са чланом 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16)

преузми докуменат

Обавештење о прибављању података из службених евиденција

преузми докуменат

Решење о образовању Жалбене комисије у општини Тител

преузми докуменат

Образац изјаве

преузми докуменат

Решењa – јавно достављање

преузми докуменат

Решење о постављању начелника Општинске управе

преузми докуменат

Обавештење – процена утицаја на животну средину

преузми докуменат

Обавештење – процена утицаја на животну средину

преузми докуменат

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

преузми докуменат

План рада Општинске управе Тител за време трајања ванредног стања

преузми докуменат

Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Општине Тител

преузми докуменат

Мере из Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 заразном болешћу

преузми докуменат

Инструкције о организацији радних процеса у органима државне управе и служби Владе у примени мера заштите од заразне болести COVID-19 након укидања ванредног стања

преузми докуменат

Наредба о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима

преузми докуменат

Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Општине Тител

преузми докуменат

Оглас о попуњавању положаја заменика начелника путем јавног конкурса у Општинској управи општине Тител

Образац изјаве

преузми докуменат

Оглас – јавно достављање

Решења

преузми докуменат
преузми докуменат

Обавештење – пријем захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада

Обавештење 

преузми докуменат

Обавештење о донетом решењу о издавању дозволе за складиштење неопасног отпада постројења

преузми докуменат

Регистар издатих дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање отпада