Владимир Соро
Руководилац Одељења за инспекцијске послове
Дипломирани инжењер пољопривреде
Електронска пошта: soro@opstinatitel.rs
Tелефон: +381 21 2960 186, локал 30

Рођен је 1967. године у Тителу. Дипломирао је на Пољопривредном факултету у Новом Саду.
Oжeњeн je и oтaц двоје деце.
Руководилац одељења организује рад и обезбеђује законито и ефикасано обављање послова одељења, стара се о правилној расподели предмета и послова из надлежности одељења и испуњавању радних обавеза запослених.
Руководилац Одељења за инспекцијске послове непосредно руководи радом Одељења и одговара за извршење послова из делокруга одељења. Организује и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова из делокруга одељења, планира рад oдељења, заприма и распоређује предмете из делокруга одељења, доноси и потписује појединачна акта из делокруга одељења којим руководи, обавља најсложеније послове из делокруга рада одељења, прати прописе из надлежности одељења и врши друге послове и задатке утврђене актима органа општине, координира рад са другим одељењима. Врши надзор над радом запослених у одељењу и даје им стручна упутства за рад, води евиденцију присутности запослених у одељењу, прати и проучава стање у свим областима инспекцијског деловања и даје предлоге за предузимање одговарајућих мера и по потреби одлази на терен са инспекторима. Усклађује активности инспекцијских служби, припрема извештаје о раду одељења, припрема анализе, информације и извештаје о стању у области инспекцијског надзора и предлаже мере за унапређење рада, израђује и обезбеђује израду нацрта и предлога општих и других аката из делокруга одељења за органе општине и друге надлежне органе, остварује сарадњу са органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног обављања инпекцијског надзора, утврђује оперативне планове рада одељења и припрема одговоре на представке, обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе и Председника општине.
У извршавању послова одељења, руководилац одељења је у обавези да се придржава налога начелника Општинске управе.
Руководилац одељења за свој рад одговара начелнику Општинске управе.