Стефан Стевић
Руководилац Одељења за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине
Мастер правник
Tелефон: +381 21 2960 186, локал 13

Руководилац одељења организује рад и обезбеђује законито и ефикасано обављање послова одељења, стара се о правилној расподели предмета и послова из надлежности одељења и испуњавању радних обавеза запослених.
Руководилац Одељења за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине непосредно руководи радом Одељења и одговара за извршење послова из делокруга одељења. Организује и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова из делокруга одељења, заприма и распоређује предмете из делокруга одељења, доноси и потписује појединачна акта из делокруга одељења којом руководи, потврђује и потписује фактуре о основаности, оправданости и извршености уговорених послова, извршених радова, пружених услуга, преузете робе и материјала и друго за послове и обавезе из делокруга одељења, обавља најсложеније послове из делокруга рада одељења, прати прописе из надлежности одељења и врши друге послове и задатке утврђене актима органа општине, координира рад са другим одељењима. Непосредно учествује у решавању најсложенијих предмета из надлежности одељења и потписује сва појединачна акта која настају у раду одељења. Врши надзор над радом запослених у одељењу и даје им стручна упутства за рад, води евиденцију присутности запослених у одељењу. Израђује и обезбеђује израду нацрта и предлога општих и других аката из делокруга одељења за органе општине и друге надлежне органе, припрема предлоге стратешких докумената и прати спровођење стратешкопланских докумената из делокруга одељења, учествује у дефинисању приоритета за планско уређивање на територији општине, даје одговоре, информације и извештаје о питањима из рада одељења, учествује у реализацији пројеката од интереса за развој општине, обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе и Председника општине.
У извршавању послова одељења, руководилац одељења је у обавези да се придржава налога начелника Општинске управе.
Руководилац одељења за свој рад одговара начелнику Општинске управе.