Чланови Општинског већа општине Тител су:

 1. Живко Станковић из Титела
 2. Магда Латинкић из Титела
 3. Дејан Гајић из Титела
 4. Нада Стојков из Гардиноваца
 5. Станко Павловић из Шајкаша
 6. Горан Путник из Шајкаша
 7. Недељко Тривуновић из Мошорина

Општинско веће:

 1. предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акта која доноси Скупштина;
 2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
 3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина не донесе буџет пре почетка фискалне године;
 4. врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акта Oпштинске управе која нису у сагласности са Законом, Статутом и другим општим актима или одлуком коју доноси Скупштина;
 5. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;
 6. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике Србије односно Аутономне Покрaјине Војводине;
 7. поставља и разрешава начелника Општинске управе и заменика начелника Општинске управе;
 8. доноси Пословник о свом раду на предлог председника општине;
 9. доноси одлуку о покретању поступка прибављања и отуђења непокретности у општинској својини;
 10. утврђује предлог одлуке о отуђењу непокретности у општинској својини;
 11. даје сагласност на ценовнике услуга јавних предузећа, као и других привредних субјеката којима је поверено вршење комуналних послова на територији општине Тител.