Председник Скупштине општине Тител

Драгиша Тривуновић
Студент из Мошорина
Електронска пошта: dragisatrivunovic@gmail.com
Tелефон: +381 21 2960 186
Факс: +381 21 2961 553

Председник Скупштине представља, организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са председником општине и Општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која Скупштина доноси и обавља друге послове утврђене законом, Статутом, одлуком и Пословником о раду.

Заменик председник Скупштине општине Тител

Ђуро Кукрић
Машински техничар из Шајкаша
Електронска пошта: djurok@opstinatitel.rs
Tелефон: +381 21 2960 186
Факс: +381 21 2961 553

Председник скупштине има заменика који га мења у случају његове одсутности, спречености да обавља своју дужност или на основу посебног овлашћења.

Секретар Скупштине општине Тител

Љиљана Ћипровац
Дипломирани правник из Шајкаша
Електронска пошта: ljiljana@opstinatitel.rs
Tелефон: +381 21 2960 186
Факс: +381 21 2961 553

Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница скупштине и њених радних тела.