Сeдницa Скупштинe oпштинe Tитeл, друга пo рeду, зaкaзaнa je зa петак, 11. септембар 2020. гoдинe, сa пoчeткoм у 10,00 чaсoвa.

Зa сeдницу je прeдлoжeн слeдeћи днeвни рeд:

 1. Доношење Решења о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Тител Бранке Несторовић
 2. Доношење Решења о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Тител Радослава Обренова
 3. Доношење Одлуке о другим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Тител за 2020. годину
 4. Доношење Одлуке о консолидованом завршном рачуну буџета општине Тител за 2019. годину
 5. Доношење Одлуке о измени Одлуке о платама, додацима, накнадама, наградама и другим примањима изабраних, именованих лица, одборника Скупштине општине и чланова радних тела у органима општине
 6. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја за 2019. годину ЈП „Простор“ у ликвидацији
 7. Доношење Закључка о Усвајању одлуке о усвајању Финансијског извештаја ЈП „Простор“ – у ликвидацији за период 01.01. – 31.12.2019. године са извештајем ревизора
 8. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја за 2019. годину ЈП „Тителски брег“ у ликвидацији
 9. Доношење Закључка о усвајању одлуке о усвајању Финансијског извештаја ЈП „Тителски брег“ – у ликвидацији за период 01.01. – 31.12.2019. године са извештајем ревизора
 10. Доношење Решења о давању сагласности на Прву измену и допуну Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Тител за 2020. годину
 11. Доношење Закључка о усвајању Финансијског извештаја ЈКП „Комуналац“ Тител за 2019. годину са извештајем ревизора
 12. Доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити за 2019. годину ЈКП „Комуналац“ Тител
 13. Одборничка питања

Сeдницa ћe сe oдржaти у Свeчaнoj сaли Oпштинскe упрaвe Tитeл, улицa Глaвнa бр. 1, Tитeл.