Izaberite stranicu

Јавни увид у нацрт Плана генералне регулације насеља Тител

Општинска управа општине Тител, Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), чланова 55.-65. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19)

ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД У
НАЦРТ ПЛАНA ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ТИТЕЛ

Јавни увид у нацрт планског документа обавиће се у трајању од 30 дана, почев од 22.07.2021. године, закључно са 23.08.2021. године.

Нацрт планског документа биће изложен у просторијама Општинске управе општине Тител, 21240 Тител, ул. Главна бр.1 у канцеларији број 6, као и на интернет страници Општине Тител (www.opstinatitel.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима, која ће вршити увид у изложен нацрт планског документа, Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ. Додатне информације се могу добити сваког радног дана, у канцеларији бр. 6, од 08:00 до 13:00 часова.

Примедбе се могу доставити током трајања јавног увида Општинској управи општине Тител, Одељењу за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, 21240 Тител, ул. Главна бр. 1, лично на писарници или поштом.

По завршетку јавног увида, одржаће се јавна седница Комисије за планове, 30.08.2021. године, у канцеларији број 20, са почетком у 10:00 сати.

Јавној седници Комисије за планове могу присуствовати сва физичка лица и представници правних лица, који су поднели примедбе у току трајања јавног увида.