Izaberite stranicu

Јавна презентација урбанистичког пројекта урбанистичко архитектонске разраде локације парцела 2609/1 и 2610/1 КО Шајкаш за потребе изградње фарме крава

Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе општине Тител, на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019), оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ПАРЦЕЛА 2609/1 И 2610/1 КО ШАЈКАШ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ФАРМЕ КРАВА
(катастарска парцела број 2609/1 и 2610/1 К.О. Шајкаш)

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА одржаће се у згради Општинске управе Тител, у улици Главна 1 (Свечана сала Општинске управе Тител) у трајању од 7 дана, почев од 1. септембра до 8. септембра 2021. године, сваког радног дана од 9.00 до 14.00 часова.

Подносилац захтева за потврђивање Урбанистичког пројекта је Пољопривредно газдинство Љубодраг Итебејац, улица Николе Тесле бр. 39, Шајкаш, а Носилац израде је Милка Баста ПР Биро за архитектуру, пројектовање, инжењеринг и консалтинг „РОМБ ДЕСИГН ТИМ“ Нови Сад, улица Лукијана Мушицког бр. 11а/5.

Обавештења о садржају јавне презентације даваће присутно лице у канцеларији број 6 у згради Општинске управе Тител (Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе општине Тител).

Заинтересована лица могу извршити увид у урбанистички пројекат и ОВДЕ.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе преко општинског Услужног центра – писарнице Одељењу за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе општине Тител, улица Главна 1, најкасније до 8. септембра 2021. године.