Izaberite stranicu

Уредба о ближим условима и начину остваривања права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета

На основу члана 25 в став 6. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС”, бр. 113/17, 50/18, 46/21 – УС, 51/21 – УС, 53/21 – УС, 66/21 и 130/21) и члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), Влада доноси Уредбу о ближим условима и начину остваривања права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета.

Овом уредбом прописују се ближи услови и начин остваривања права из члана 25а Закона о финансијској подршци породици са децом, критеријуми за одређивање висине средстава, потребна документација, начин исплате и контрола наменског коришћења средстава и друга питања која су од значаја за остваривање права.

Информације о условима за остваривање права, критеријумима за одређивање висине средстава, потребној документацији, начину подношења пријаве, начину исплате контроли наменског коришћења средстава и комплетан текст уредбе можете прочитати овде.

Образац захтева за остваривање права на новчана средства – мајка – можете преузети овде.

Образац захтева за остваривање права на новчана средства – отац – можете преузети овде.

Списак потребне документације можете преузети овде.