Izaberite stranicu

Промена термина јавне седнице Комисије за планове

Општинска управа општине Тител, Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 –одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), чланова 55-65 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19), оглашава промену термина јавне седнице Комисије за планове.

Јавна седница Комисије за планове Плана генералне регулације насеља Тител одржаће се 21.09.2021. године, у канцеларији број 20, са почетком у 12:00 часова.

Јавној седници Комисије за планове могу присуствовати сва физичка лица и представници правних лица, који су поднели примедбе у току трајања јавног увида.