Izaberite stranicu

Позив свим заинтересованим грађанима за прикључење на дистрибутивну гасоводну мрежу ЈП Србијагас

Позив свим заинтересованим грађанима за прикључење на дистрибутивну гасоводну мрежу ЈП Србијагас, под следећим промотивним условима:
Цена кућног гасног прикључка je 780 евра, у динарској противвредности, уз могућност плаћања трошка прикључења на 36 месечних рата, бескаматно, с тим што износ који одговара ПДВ-у, а улази у цену од 780 евра купац плаћа авансно, у року од 3 дана од дана издавања рачуна.
Преостали износ купац плаћа у 36 једнаких месечних рата, при чему прва рата доспева у року од 8 дана од дана закључења уговора, а остале рате у складу са планом отплате.
ЈП „Србијагас“ ће купцу издати план отплате трошкова прикључења са износом и датумом доспећа сваке појединачне месечне рате трошкова прикључења. План отплате представља саставни део уговора.
Рок за завршетак радова на изградњи типског гасног прикључка је 90 дана од дана плаћања прве месечне рате трошкова за прикључење.
Потребна документа за склапање уговора су КОПИЈА ПЛАНА ПАРЦЕЛЕ за објекат где се прикључује гас и ВЛАСНИЧКИ ЛИСТ.
НАПОМЕНА: Опција плаћања на 36 рата се односи ИСКЉУЧИВО на физичка лица. У случају да се ради о правном лицу, цена је иста, али се не може плаћати на 36 рата.
За додатне информације везане за прикључење на дитрибутивну гасоводну мрежу у општини Тител можете се обратити Јаковљевић Саши позивом на број 064/8883441, сваког радног дана у периоду 08:00-15:00 часова.