Arheologija :: Opstina Titel ::

English Magyar Latinica Ћирилица   

 

 

  

 

 


 


 

lokalna poreska administracija titel

 


 


 


 


 


Naslovna
Aktuelne vesti
Ustanove
Javna preduzeća
Galerija
Kontakt

Ravnica.INFO
Informativni turističko poslovni Internet portal
www.ravnica.info

GALERIJA SLIKA
 
 
 

Arheološko nalazište Kalvarija - Titel

Zaštitna arheološka iskopavanja na titelskom platou juni - juli 2002. godine

 

Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Srbije
U okviru izgradnje mreže javne mobilne telefonije u Srbiji, na Titelskom platou, odnosno na prostoru kulturnog dobra od izuzetnog značaja, preduzeće 063 MOBTEL SRBIJA podiglo je u septembru 1999. godine baznu radio stanicu mobilne telefonije bez odgovarajućih uslova i saglasnosti dobijenih od strane službe zaštite. Tek gotovo dve i po godine kasnije, 063 MOBTEL SRBIJA, Sektor za razvoj mobilnih mreža, obratio se Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture sa zahtevom za izdavanje saglasnosti na lokaciju ove već podignute i više od dve godine korišćene bazne radio stanice (zahtev broj 462/2002 od 29.1.2002. godine).
 
 Na uvid je dobijen građevinski dnevnik iz koga se vidi da je 19.9.1999. godine rađen iskop zemlje III kategorije za temelj antenskog stuba. U napomeni je stajalo sledeće: "Prilikom iskopa zemlje za temelj antenskog stuba nije se naišlo na nikakve arheološke nalaze." Situacija na terenu, sa ulomcima keramičkih posuda nalaženim uz spoljnu stranu ograde koja okružuje objekat i u brojnim krtičnjacima, dovela je u pitanje verodostojnost građevinskog dnevnika i navelo na pretpostavku da se nije postupilo prema odredbama Zakona o zaštiti kulturnih dobara prema kojima je investitor dužan da kada prilikom građevinskih radova naiđe na arheološki materijal, obustavi radove i o tome obavesti nadležne institucije. 
 
 Kako bi se utvrdio stepen oštećenja kulturnih slojeva arheološkog nalazišta koji je nastao podizanjem kontejnera, antenskog stuba, prilazne staze, trotoara i ograde, na ukupnoj površini od 100 m2, otvorena je SONDA 063 dimenzija 7 h 3 metra, na 4 metra udaljenosti u pravcu severa od betonske osnove bazne stanice, odnosno na prostoru između stanice i kapele. 
 
 Na ovom prostoru, na kome je visina kulturnih slojeva bila preko 3,20 metara, otkrivene su osnove stambenih objekata i peći iz perioda starijeg gvozdenog doba, kao i praistorijski, kasnoantički i srednjovekovni ukopi praćeni velikom količinom heterogenog arheološkog materijala. Sonda je naknadno proširena u pravcu severa kako bi se u potpunosti ispitala jama koja je delimično bila obuhvaćena prvobitnim dimenzijama sonde. To se pokazalo kao izuzetno značajno jer je u jami otkriven veći broj keramičkih posuda - čak 3 lonca i 4 poklopca su izdvojeni za konzervaciju i restauraciju, zatim keramičkih tegova za mrežu, metalnih predmeta različitih oblika i namene i životinjskih kostiju, uglavnom ribljih. Jama je na osnovu materijala datovana u period 15-16. veka. 
 
 Iz ove sonde potiče i jedini kasnoantički materijal otkriven tokom ovogodišnjih iskopavanja na titelskom platou, a to su ostaci globularnih amfora rebrasto ukrašenog tela, koje su na osnovu tipoloških karakteristika datovane u 3-4. vek. 
 
 SONDA 064, dimenzija 6 h 6 metara, otvorena je na nekoliko stotina metara udaljenosti od prethodne, na samoj zaravni Titelskog platoa, na mestu gde je predviđena gradnja bazne radio stanice mobilne telefonije TELEKOM SRBIJA 064. Dobijanje saglasnosti na lokaciju bilo je od strane Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture uslovljeno prethodnim arheološkim istraživanjem površine koju je predviđeno da bazna stanica zauzme. Ova sonda nije dala arheološke rezultate. Ispod sloja humusa čija debljina varira između 60 i 80 cm, nalazi se potpuno sterilan žuti les.  I ovaj rezultat, iako negativan, pomaže da se upotpuni naše veoma oskudno znanje o rasprostranjenosti arheoloških nalazišta na Titelskom platou. 
 
 Pored ovih, otvorene su još dve sonde: uz trasu električnih kablova za stanicu MOBTEL 063 i uz trasu gradskog vodovoda koji je takođe bez saglasnosti službe zaštite prokopan preko arheološkog nalazišta. 
 
 Sonda VODOVOD 1 je otvorena paralelno uz trasu kanala za gradski vodovod, na padini brega, neposredno ispod tzv. Barutane. Obzirom da prelazi preko zaštićenog arheološkog nalazišta, za radove na postavljanju dela gradskog vodovoda od ulice 29. novembra prema predviđenim rezervoarima za vodu (planirana je izgradnja dva rezervoara dimenzija 15,60 h 15,60 m), Republički zavod za zaštitu spomenika kulture je izdao zabranu 14. februara 2002. godine. Uprkos ovoj zabrani vodovodne cevi su postavljene, a na mestu spojnice je čak vršeno kopanje manjeg obima. Na ovom mestu je iz izbačene zemlje prikupljena veća količina praistorijskog keramičkog materijala. 
 
 Sonda VODOVOD 1 je najjasnije pokazala koliko su ukopavanja na Titelu, kao i na prostorima drugih tvrđava, ostavila trag u stratigrafskoj slici samog nalazišta. Gotovo da nije moguće izdvojiti neporemećen kulturni sloj. Smenjuju se masivni slojevi građevinskog šuta i brojni ukopi. Na dubini od 2,80 m, pored veoma atraktivnog i dobro očuvanog eneolitskog keramičkog materijala, nađen je i komad zeleno gleđosane keramike. Iz ove sonde je za konzervaciju i restauraciju izdvojen veći broj posuda - od eneolitskih zdela i lonaca izuzetnih oblika i dekoracije do zdela manjih dimenzija iz vremena starijeg gvozdenog doba.
 
 Sonda VODOVOD 2 je otvorena na najnižoj koti od svih prethodnih, u blizini mesta na kome se u profilima pored kuća u ulici 29. novembra jasno vide ostaci pokojnika u rakama ukopanim u žuti les. Početne dimenzije sonde bile su 6 h 3 metra, ali je kasnije proširena prema istoku kako bi se u potpunosti istražila Jama 1, tako da su njene dimenzije bile 8,5 h 3 m. Sa južne strane je naknadno napravljeno još jedno proširenje, približno kvadratnog oblika, kako bi se ispraznila Jama 4 koja je samo svojim manjim delom bila obuhvaćena prvobitnim dimenzijama sonde. Ova jama je pružila izuzetno bogat i veoma heterogen materijal: turske zlatne novčiće, pečat i dva prstena koji su se svi nalazili u platnenoj kesi (sačuvani su ostaci tekstila), blago deformisanu ali potpuno očuvanu bronzanu zdelu kao i delove oboda još nekoliko bronzanih posuda, zatim keramički, stakleni materijal i predmete od metala različitih oblika i namene. U zapadnom delu sonde otkrivena je peć čiji su zidovi formirani od eneolitskog lonca većih dimenzija. Očuvani su svi elementi potrebni za njegovu rekonstrukciju. Ispod ovog sloja stiglo se do zdravice. U istočnom delu sonde situacija je bila nešto drugačija: do zdravice se stiglo tek na dubini od 4,65 m. Preko dva metra se kopalo u sloju mrke zemlje, potpuno bez nalaza. 
 
 Sa ovogodišnjih iskopavanja rekonstruisane su 24 posude koje obuhvataju vreme od eneolita do turskog perioda. Konzervacija metalnih nalaza je u toku. Završen je najveći deo poslova na izradi dokumentacije koja će u papirnom i elektronskom obliku biti predata Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije u zakonski predviđenom roku. 
 
 Obzirom da se prilikom iskopavanja veoma vodilo računa da ona budu  obavljena na najekonomičniji način, predviđeno je da preostala sredstva budu utrošena za organizovanje manje izložbe i izradu odgovarajućeg kataloga. Budući da konzervacija metalnih nalaza neće biti završena pre početka letnjeg perioda, planirano je da izložba arheološkog materijala sa iskopavanja obavljenih 2002. godine, bude otvorena 28. avgusta, na dan grada Titela. 
 
 Ovogodišnja arheološka iskopavanja zaštitnog karaktera na Titelskom platou dala su izuzetno dobre rezultate. O nalazištu poznatom samo preko slučajnih nalaza i kroz informacije dobijene otvaranjem jedne sonde 1968. godine, na mestu gde je podignut rezervoar za vodu, posle ovogodišnjih radova stekla se mnogo jasnija slika o širem arealu arheološkog nalazišta, što će omogućiti i bolje planiranje budućih arheoloških iskopavanja na ovom izuzetno zanimljivom, strateški veoma važnom višeslojnom lokalitetu.  
 
 
 Gordana Karović
16. 2. 2003.
 
 
Zaštitarski zahtevi za uređenje Kalvarije
  
1. Izmeštanje objekta Mobtel 063
2. Širenje groblja ne dozvoliti prema padini brega
3. Ne dozvoliti gradnju novog rezervoara za vodu
4. Po mogućnosti izmestiti televizijski stub sa samog pristupa Kalvariji 
5. Za šetne staze koristiti rizlu (šoder?) kako bi se što manje narušio prirodni ambijent
6. Zabraniti, odnosno onemogućiti prolaz automobila. 
 
 
 
 
 
 

 

Klikom na link "Dodajte svoj komentar" dobićete formular 
putem kojeg možete napisati svoj komentar.

Dodajte svoj komentar

Ukupno: 1 članak(a).

 


 


 

 


 

 


 


 


 


 


 

Najnovije na sajtu:

Oglas o popunjavanju položaja načelnika putem Javnog konkursa u Opštini Titel
Oglas za javnu licitaciju - drugi krug
Direktorica PU „Plavi čuperak“ Titel stekla licencu za rad direktora
Oglas - prikuplјanje pismenih ponuda za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine
Zaklјučak o početnim cenama zakupa polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini
Održana promocija knjige Vlade Arsića
Novi sastav KUD-a „Isidor Bajić“ iz Šajkaša počinje sa radom
Predlog rang lista za dodelu stipendija studentima sa teritorije opštine Titel
Predstavlјanje knjige Vlade Arsića „Neviđena Srbija–najluđe storije iz naše istorije“
Osvojeno 3. mesto na Balkanskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 

         


© Sva prava zadržana - Opština Titel 2006-2016.
Web design&hosting:  Studio RAVNICA NET -
Kontakt: 0603988195