Informacije od javnog značaja :: Opstina Titel ::

English Magyar Latinica Ћирилица   

 

 

  

 

 


 


 

lokalna poreska administracija titel

 


 


 


 


 


Naslovna
Aktuelne vesti
Ustanove
Javna preduzeća
Galerija
Kontakt

Ravnica.INFO
Informativni turističko poslovni Internet portal
www.ravnica.info

GALERIJA SLIKA
 
 
 

Informacije od javnog značaja

 
Kontakt podaci:
Lice ovlašćeno za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja je Dejan Meres.  
Adresa: Opština Titel, Opštinska uprava Titel, ul. Glavna broj 1, 21240 Titel
Telefon: 021/2960-186, lokal 19
Faks: 021/2961-553
 
Informacija od javnog značaja jeste informacija kojom raspolaže organ javne vlasti, nastala u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti, sadržana u određenom dokumentu, a odnosi se na sve ono o čemu javnost ima opravdan interes da zna. Da bi se neka informacija smatrala informacijom od javnog značaja nije bitno da li je izvor informacije organ javne vlasti ili koje drugo, lice, nije bitan nosač informacija (papir, traka, film, elektronski mediji i sl.) na kome se nalazi dokument koji sadrži informaciju, datum nastanka informacije, način saznavanja informacije, niti su bitna druga slična svojstva informacije. 
 
Korisnik odnosno tražilac informacije može biti svaki građanin i pravno lice.
 
Tražilac podnosi pismeni zahtev organu vlasti za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja. Zahtev mora sadržati naziv organa vlasti, ime, prezime i adresu tražioca, kao i što precizniji opis informacije koja se traži. Tražilac ne mora navesti razloge za zahtev. Pristup informacijama organ vlasti dužan je da omogući i na osnovu usmenog zahteva tražioca koji se saopštava u zapisnik, pri čemu se takav zahtev unosi u posebnu evidenciju i primenjuju se rokovi kao da je zahtev podnet pismeno.
 

1. Postupak:
 
Zahtev za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja tražilac informacije može podneti pismenim putem ili ga može saopštiti usmeno.
 
Tražilac podnosi pismeni zahtev organu vlasti za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja.
 
Obrazac za podnošenje zahteva nalazi se na info-pultu Opštinskom uslužnom centru i na veb-sajtu opštine. 
 
Obrazac zahteva za pristup informaciji od javnog značaja možete preuzeti ovde.
 
Pismeni zahtev se može podneti i lično u Opštinskom uslužnom centru.
 
Tražilac se može obratiti i usmenim zahtevom koji se saopštava u zapisnik koji vodi ovlašćeno lice organa vlasti za pristup informacijama od javnog značaja. 
 
Tražilac od organa javne vlasti može da zahteva:
 • obaveštenja da li poseduje traženu informaciju,
 • da mu omogući uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju,
 • da mu izda kopiju tog dokumenta,
 • da mu dostavi kopiju dokumenta poštom, ili na drugi način.
 
 
2. Odlučivanje po zahtevu
 
Organ vlasti dužan je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu ili uputi kopiju tog dokumenta.
Ako se zahtev odnosi na informaciju za koju se može pretpostaviti da je od značaja za zaštitu života, ili slobode nekog lica, odnosno za ugrožavanje, ili zaštitu zdravlјa stanovništva i životne sredine, organ vlasti mora da obavesti tražioca o posedovanju te informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno da mu izda kopiju tog dokumenta najkasnije u roku od 48 sati od prijema zahteva.
Ako organ vlasti nije u mogućnosti, iz opravdanih razloga da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva obavesti tražioca o posedovanju informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužan je da o tome odmah obavesti tražioca i odredi naknadni rok, koji ne može biti duži od 40 dana od dana prijema zahteva, u kome će tražioca obavestiti o posedovanju informacije, staviti mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, izda mu, odnosno uputi kopiju tog dokumenta.
 
 
3. Naknada:
 
 • uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju je besplatan,
 • izdavanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju izdaje se u obavezu tražioca da plati naknadu nužnih troškova izrade kopije.
 
Oslobođeni od obaveze plaćanja naknade za izdavanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju su:
 • novinari, kada kopiju dokumenta zahtevaju radi obavlјanja svog poziva,
 • udruženja za zaštitu lјudskih prava, kada kopiju dokumenta zahtevaju radi ostvarivanja cilјeva udruženja i
 • sva lica kada se tražena informacija odnosi na ugrožavanje, odnosno zaštitu zdravlјa stanovništva i životne sredine, osim u slučajevima iz člana 10. stav 1. Zakona, odnosno ako se radi o informaciji koja je već objavlјena i dostupna u zemlјi, ili na internetu.
 

4. Žalba
 
Ista se izjavlјuje: Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti 
R o k: 15 dana od dana dostavlјanja rešenja organa vlasti
Adresa poverenika:
Poverenik za informacije od javnog značaja
Bulevar kralјa Aleksandra 15
11000 B E O G R A D
Imejl: office@poverenik.rs
Telefon: +381 11 3408 900
Faks: +381 11 3343 379
 
 
TROŠKOVNIK
 
kojim se uređuje visina nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja sastavni je deo Uredbe o visini naknade nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja („Sl. glasnik RS“, br. 8/2006). 
 
Shodno navedenom troškovniku visina nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata je sledeća: 
 
Kopija dokumenata po strani:
 • na formatu A3 6 dinara
 • na formatu A4 3 dinara
Kopija dokumenata u elektronskom zapisu:
 • disketa 20 dinara
 • CD 35 dinara
 • DVD 40 dinara
 
Kopija dokumenta na audio kaseti 150 dinara.
Kopija dokumenta na audio-video kaseti 300 dinara.
Pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronski oblik 30 dinara.
Upućivanje kopije dokumenta - troškovi se obračunavaju prema redovnim iznosima u JP PTT Srbije.
 
Ukoliko visina nužnih troškova za izdavanje kopija dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja prelazi iznos od 500,00 dinara, tražilac informacije je dužan da pre izdavanja informacije položi depozit u iznosu od 50% od iznosa nužnih troškova prema ovom troškovniku.
 
Organ vlasti može odlučiti da tražioca informacije oslobodi plaćanja nužnih troškova, ako visina nužnih troškova ne prelazi iznos od 50,00 dinara, a posebno u slučaju dostavlјanja kraćih dokumenata putem elektronske pošte ili telefaksa.
 
 
 

 

Klikom na link "Dodajte svoj komentar" dobićete formular 
putem kojeg možete napisati svoj komentar.

Dodajte svoj komentar

Ukupno: 1 članak(a).

 


 


 

 


 

 


 


 


 


 


 

Najnovije na sajtu:

Direktorica PU „Plavi čuperak“ Titel stekla licencu za rad direktora
Oglas - prikuplјanje pismenih ponuda za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine
Zaklјučak o početnim cenama zakupa polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini
Održana promocija knjige Vlade Arsića
Novi sastav KUD-a „Isidor Bajić“ iz Šajkaša počinje sa radom
Predlog rang lista za dodelu stipendija studentima sa teritorije opštine Titel
Predstavlјanje knjige Vlade Arsića „Neviđena Srbija–najluđe storije iz naše istorije“
Osvojeno 3. mesto na Balkanskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore
Mihailo Petrović Alas - 150 godina od rođenja
Veče filozofije u STŠ „Mileva Marić“ u Titelu

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 

         


© Sva prava zadržana - Opština Titel 2006-2016.
Web design&hosting:  Studio RAVNICA NET -
Kontakt: 0603988195