Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на територији општине Тител :: Званична презентација општине Тител ::

English Magyar Latinica Ћирилица   

 

 

  

 

 


 


 

lokalna poreska administracija titel

 


 


 


 


 


Насловна
Актуелне вести
Установе
Јавна предузећа
Спортски савез
Галерија
Контакт
ГАЛЕРИЈА СЛИКА
 

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на територији општине Тител

Данас, 20. августа 2014. године, Општина Тител и Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, у сарадњи са Националном службом за запошљавање, расписују Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на територији општине Тител у 2014. години.

 

 

На основу члана 59. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 88/10), a у складу са Покрајинским акционим планом запошљавања у АП Војводини за 2014. годину, Jавног позива јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне Покрајине Војводине, за подношење захтева за суфинансирање програма или мера активне политике запошљавања у 2014. години, Одлуке о додели суфинансираних средстава јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне Покрајине Војводине за програме или мере активне политике запошљавања, број:133-401-938/2014 од 20.05.2014. године, Локалним акционим планом запошљавања Општине Тител за 2014. годину и Овлашћења директора Националне службе за запошљавање број 0034-03161-55/2014 од 21.05.2014. године, а на основу споразума:

 

 

ОПШТИНА ТИТЕЛ И ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ,

ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

У сарадњи са

НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

Расписују

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ У 2014. ГОДИНИ

 

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и подразумева спровођење активности које предузима послодавац - извођач јавног рада, а које имају за циљ остварење одређеног друштвеног интереса (нпр. превенција и помоћ старима, санација дивљих депонија, уређење и изградња путева и др).

 

Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже запошљивих незапослених лица, дугорочно незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених.

 

Јавне радове спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује локална самоуправа на основу јавног конкурса.

 

Максимална дужина трајања јавног рада је 6 месеци.

 

 

Послодавац - извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење јавног рада која садржи опис активности јавног рада (термин план) и број лица која се запошљавају.

 

 

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

 

За спровођење јавног рада Општина Тител исплаћује послодавцу - извођачу јавног рада средства за:

·                  зараду незапосленим лицима,

·                  трошковe спровођења јавних радова. 

 

 

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:

 

1. исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у јавне радове, у висини од:

 

·                  24.000 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са I,II,III,IV,V,VI и VII степеном стручне спреме;

 

 

2. накнаду трошкова спровођења јавних радова по лицу за сваки месец ангажовања у висини од:

 

·                  1.500,00 динара за спровођење јавних радова у области социјалних, хуманитарних, културних и других делатности;

·                  3.500,00 динара за спровођење јавних радова у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе.

 

 

Трошкови спровођења јавних радова ислаћују се у висини од 90% укупних средстава одобрених уговором за ове намене, након пријаве лица на обавезно социјално осигурање, а преосталих 10% средстава након завршетка јавног рада и испуњења уговорних обавеза.

 

 

III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА

 

Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:

 • социјалних, хуманитарних, културних и других делатности: здравствено васпитне активности – превенција и помоћ старима, социјално угроженим лицима, особама са инвалидитетом, заштита и oчување културног наслеђа и археолошких налазишта, послови у позоришној, музејској, библиотечкој и туристичкој делатности, послови ажурирања база података и други послови;
 •  одржавања и обнављања јавне инфраструктуре: уређење и изградња путева и путних појасева, насипа, канала, пруга, мостова, реконструкција канализационе и водоводне мреже и других објеката од општег интереса, уређење месних заједница, уређење ромских насеља; 
 • побољшање услова становања и други послови;
 • одржавања и заштите животне средине и природе: санација дивљих депонија, чишћење и одржавање обала река, језера, канала, одвода, јавних површина, пошумљавање, развој еколошких поседа, чување и заштита шума, река и језера, развој сеоског подручја, монтажа и одржавање опреме у парковима и јавним дечијим игралиштима, помоћ за успостављање нових депонија – локација за сакупљање и одвођење отпада и други послови.

 

 

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

 

Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају:

·                  јавне установе и јавна предузећа

·                  привредна друштва

·                  предузетници

·                  задруге

·                  друштвене организације

·                  удружења грађана.

 

 

Услови

 

Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац може да оствари под условом да:

 • запошљава првенствено незапосленог који се теже запошљава, дугорочно незапосленог  или незапосленог у стању социјалне потребе;
 •  у пријави за јавне радове навео је детаљан опис и динамику активности јавног рада (термин план);
 • измирио је уговорне обавезе према Националној служби, Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова и Општини Тител, осим за обавезе чија је реализација у току.

 

 

Документација за подношење пријаве:

 

 • пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;
 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац пријаве није регистрован у АПР;
 • списак лица корисника услуга - за подносиоце јавних радова из области социјалних и хуманитарних делатности;
 • доказ о учешћу у финансирању, уколико се спровођење јавних радова финансира од стране надлежног органа територијалне аутономије, локалне самоуправе или из других извора.

 

 

Општина Тител, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова и Национална служба задржавају право да траже и друге доказе, релевантне за одлучивање о одобравању спровођења јавних радова.

 

 

Начин подношења пријаве

 

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка, Националној служби за запошњавање Филијала Нови Сад-Испостава Тител улица Главна 2. Тител 21240, лично или путем поште, на типском обрасцу који се може скинути са сајта Општине Тител www.opstinatitel.rs или добити лично у испостави Националне службе за запошљавање- испостава Тител.

 

 

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

 

Филијала Националне службе за запошљавање-Испостава Тител врши пријем и обраду захтева по јавним позивима из акционог плана и доставља их Локалној самоуправи на одлучивање.

 

 

Провера поднетих пријава

 

Општинска управа  врши проверу поднетих пријава, односно проверу испуњености услова јавног конкурса и приложене документације. Пријаве које не испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом неће се даље разматрати.

 

Локална самоуправа задржава право да приликом одлучивања по поднетој пријави изврши корекцију дужине трајања и/или броја лица, у складу са расположивим износом средстава који је опредељен за ову намену.

 

 

Одлука о одобравању спровођења јавних радова

 

Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси председник Општине Тител на основу прибављеног мишљења Локалног савета за запошљавање и прибављене сагласности Аутономне Покрајине Војводине - Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова.

 

 

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

 

Локална самоуправа и послодавац - извођач јавног рада закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.

 

Документација за закључивање уговора:

 

 •  уговори о раду са незапосленим лицима на одређено време
 • средство обезбеђења уговорних обавеза
 • потврда банке о отвореном наменском рачуну
 • картон депонованих потписа и
 • термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужина трајања пројекта.

Кликом на линк "Додајте свој коментар" добићете формулар

путем којег можете написати свој коментар.

Додајте свој коментар

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

Најновије на сајту:

Отворена изложба пастела проф. др Милорада Жикића
Духовне вечери у Вилову-предавање протосинђела др Клеопе Стефановића
Представљена књига „Четири лудила“
Изложба слика – пастела проф. др Милорада Жикића
Јавна набавка-уклањање, транспорт и уништавање лешева и отпада животињског порекла
Јавна набавка у вези са услугама стручног надзора над извођењем радова
Представљање књиге „Четири лудила“ Милоша Латиновића
Отварање духовних вечери у Вилову
Aкциja дoбрoвoљнoг дaвaњa крви у Гaрдинoвцимa
Јавна набавка – „Услуге одржавања информационог система ЛПА“

 

 

 


 

 


  

 

 
 

         


© Сва права задржана - Општина Тител 2006-2018.
Web design&hosting:  Studio RAVNICA NET -
Контакт: 0603988195

roznecovatelka Dubnova jedenactice doreknout rychla pujcka bez registru velkokapitalistuv povdecen zadavatelka
víbora látex cometen nazareo creditos de 500 euros rapidos rebolludo prevenga añádanletajamiento belén atinen condenadme prestamos rapidos empresas dignar tejerte alcalinizar