Loading...
budzet2019-06-24T16:04:13+01:00

Упутствo зa припрeму буџeтa oпштинe Tитeл зa 2021. гoдину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину

 

Oдeљeњe зa буџeт, финaнсиje, утврђивaњe и нaплaту лoкaлних jaвних прихoдa Oпштинскe упрaвe Oпштинe Tитeл дoстaвљa буџeтским кoрисницимa Упутствo зa припрeму буџeтa oпштинe Tитeл зa 2021. гoдину сa прojeкциjaмa зa 2022. и 2023. гoдину.

Рок за подношење предлога финансијских планова индиректних корисника буџета је 24. август 2020. године.

Рок за подношење предлога финансијских планова директних корисника буџета је 01. септембар 2020. године.

За све додатне информације око припреме финансијских планова можете се обратити Служби за финансије на број телефона 021/2960-186 или путем мејла: finansije@opstinatitel.rs, dora@opstinatitel.rs и aleksandar.kutuzov@opstinatitel.rs.

Упутствa и пoтрeбнe oбрaсцe мoжeтe прeузeти oвдe.

Буџет 2019. година

Буџет 2018. година

Одлуке о буџету општине Тител за 2018. годину и извршење буџета општине Тител за 2018. годину

Одлука о буџету општине Тител за 2018. годину

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Општинске управе Тител за 2019. годину

Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета општине Тител за 2017. годину

Одлука о првим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Тител за 2018. годину

Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2017. годину

Одлука о другим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Тител за 2018. годину

Извршење буџета општине Тител јануар 2018. године

Извршење буџета општине Тител фебруар 2018. године

Извршење буџета општине Тител март 2018. године

Извршење буџета општине Тител април 2018. године

Извршење буџета општине Тител мај 2018. године

Извршење буџета општине Тител јун 2018. године

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Тител за период јануар-јун 2018. године

Извршење буџета општине Тител јул 2018. године

Извршење буџета општине Тител август 2018. године

Извршење буџета општине Тител септембар 2018. године

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Тител за период јануар-септембар 2018. године

Извршење буџета општине Тител октобар 2018. године

Извршење буџета општине Тител новембар 2018. године