Одељење за буџет, финансије и утврђивање и наплату локалних јавних прихода Општинске управе Општине Тител доставља буџетским корисницима Упутство за припрему буџета Општине Тител за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину.

Рок за достављање предлога финансијских планова директних и индиректних корисника буџета је 01. септембар 2022. године.

За све додатне информације око припреме финансијских планова можете се обратити Одељењу за финансије, буџет на телефон 021/2960-186 или мејлом на finansije@opstinatitel.rs.

Упутствa и пoтрeбнe oбрaсцe мoжeтe прeузeти oвдe.