На основу члана 99. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“, број 3/2019) и члана 36. Одлуке о месним заједницама („Службени лист општине Тител“, број 6/2011, 13/2011-исправка и 2/2021), доносим

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

1. Расписујем изборе за чланове савета месних заједница Тител, Лок, Вилово, Гардиновци, Шајкаш и Мошорин за 09.05.2021. године.

2. Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на снагу ове одлуке.

3. Изборе за чланове савета месних заједница спровешће органи за спровођење избора одређени Одлуком о месним заједницама.

4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Тител“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војоводина
ОПШТИНА ТИТЕЛ                                                                                                                                  Председник Скупштине
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                                                     Драгиша Тривуновић, с.р.
Број: 011-7/2021-I
Дана:07.04.2021.године