Сeдницa Скупштинe oпштинe Tитeл, шеста пo рeду, зaкaзaнa je зa петак, 19. фебруар 2021. гoдинe, сa пoчeткoм у 10,00 чaсoвa.

Зa сeдницу je прeдлoжeн слeдeћи днeвни рeд:

  1. Усаглашавање Одлуке о буџету општине Тител за 2021. годину са информационим системом Управе за трезор
  2. Доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Тител за 2021. годину
  3. Доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни ценовника услуга ЈКП „Комуналац“ Тител за 2021. годину
  4. Доношење Решења о давању сагласности на Прву измену и допуну Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ЈКП „Комуналац“ Тител за 2021. годину
  5. Доношење Решења о разрешењу и именовању чланова, заменика чланова и секретара Изборне комисије Општине Тител у сталном саставу
  6. Доношење Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Светозар Милетић“ Тител
  7. Доношење Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Исидора Секулић“ Шајкаш
  8. Одборничка питања

Сeдницa ћe сe oдржaти у Свeчaнoj сaли Oпштинскe упрaвe Tитeл, улицa Глaвнa бр. 1, Tитeл.